فایل رایگان اثربخشي درمان مبتني برپذيرش و تعهد بر بهزيستي روان شناختي، تاب آوري و فرزندپروري ذهن آگاهانه بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي درمان مبتني برپذيرش و تعهد بر بهزيستي روان شناختي، تاب آوري و فرزندپروري ذهن آگاهانه بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی، تاب آوری و فرزند پروری ذهن آگاهانه زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. جامعه آماری این پژوهش بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. به این صورت که بیماران زن دارای ام اس که بهزیستی روان شناختی پایینی داشتند و تمایل به مشارکت در تحقیق داشتند با توجه به معیارهای ورود به تحقیق نمونه مورد نظر انتخاب شدند. تعداد نمونه 24 نفر (12 نفر در هر گروه) در نظر گرفته شد که از این میان 12 نفر در گروه کنترل و 12 نفر در گروه آزمایش به صورت تصادفی جایگذاری شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی، تاب آوری و فرزند پروری ذهن آگاهانه بود. نتایج این پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تاثیر معنی داری دارد. درمان مبتنی بر پذیرش بر تاب آوری زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اثر معنی داری دارد. درمان پذیرش و تعهد بر فرزندپروری آگاهانه زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی