فایل رایگان رابطه سبکهاي فرزندپروري ادراک شده والدين با سلامت رواني و موفقيت تحصيلي نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سبکهاي فرزندپروري ادراک شده والدين با سلامت رواني و موفقيت تحصيلي نوجوانان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 10

خانواده نخستین واحد اجتماعی است که کودک و نوجوان در آن فرایند رشد شناختی، اجتماعی، عاطفی و روانی خود را تجربه می-کند. بنابراین روش فرزندپروری والدین بر چگونگی رشد و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر بسزا دارد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان سبکهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های اقتدار والدین، مقیاس سلامت روانی((MHI-28 می باشد. برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از معدل دانش آموزان در نیمسال اول استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان شوشتر بود، که از میان آنها نمونه 300 نفری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی رگرسیون گام به گام استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان داد که سبک فرزندپروری ادراک شده والدین با سلامت روانی فرزندان رابطه معنادار دارد. همچنین سبک های فرزندپروری ادراک شده والدین با موفقیت تحصیلی فرزندان رابطه معنادار داشت.

لینک کمکی