فایل رایگان بررسي کيفيت زندگي با توجه به پايگاه اجتماعي – اقتصادي در شهرستان پلدختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کيفيت زندگي با توجه به پايگاه اجتماعي – اقتصادي در شهرستان پلدختر :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 9

هدف مطالعه حاضر بررسی کیفیت زندگی با توجه به پایگاه اجتماعی – اقتصادی جمعیت عمومی شهر ستان پلدختر است.برای نیل به این هدف از پرسشنامه ارزیابی سلامت عمومی با ساختار کوتاه )SF-36( با 36 سوال که از دو بعد سلامت فیزیکی و روانی و 8 زیر مقیاس تشکیل شده بود استفاده شد.علاوه بر این پرسشنامه محقق ساخته سنجش پایگاه اجتماعی – اقتصادی که در دو بعد ذهنی و عینی طراحی شده بود با روش نمونه گیری سهمیه ای چند مرحله ای در نمونه ای به حجم 385 نفر از زنان و مردان بالای 15 سال اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج اطلاعات نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی و پایگاه اجتماعی - اقتصادی دارای رابطه مستقیم و معنادار هستند. در موردفرضیات رابطه مثبت و معنادار با شدت و ضعف های مختلف برقرار است.

لینک کمکی