فایل رایگان بررسي تاثير روانشناختي گفتمان خانواده در محيط آموزش ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير روانشناختي گفتمان خانواده در محيط آموزش ابتدايي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 10

روانشناسی گفتمانی حوزه مطالعاتی جدیدی است که تا حدود زیادی با روانشناسی اجتماعی زبان همپوشی دارد. در این حوزه جدید مسائلی مطرح است که روانشناسی اجتماعی زبان کمتر به آن می پردازد، مسائلی که درقلمرو ساختارها وراهبردهای ویژه گفتمان که ازمنظرتحلیل گفتمان قابل مطالعه است. روانشناسی گفتمانی رشته ای علمی است که از همگرایی رشته های متنوعی چون نشانه شناسی، زبان شناسی، قوم نگاری،روان شناسی شناختی وهوش مصنوعی، حول محورزبان وبا عطف توجه به ماه یت اجتماعی آن پدید آمده است.روش: تحلیل گفتمان ریشه در علم هرمنوتیک دارد؛ اما به عنوان رشته ای مستقل در علوم انسانی و اجتماعی از اواسط ده ه شصت پدیدار گشته است. تحلیل گفتمان به منزله روش بررسی روان شناسی گفتمانی دربسترفهم اجتماعی به کمک گفتگو می شتابد تا مسئله فهم و انتقال معنا رادر چارچوب مطالعه زبانی مورد واکاوی قرار دهد. نتایج: پیشرفتهای اخیر در علوم انسانی، منجر به ظهور شکل جدیدی ازروانشناسی به نام روانشناسی گفتمانی شده است؛ به طوری که راه های مختلفی را برای فهم پدیده های روان شناختی مانند: شناخت، عاطفه، باورها، هویت، ادراکات و انگیزه ها فراهم ساخته است. چارچوب های روانشناختی، در گستره علوم اجتماعی-فرهنگی، بیش از چارچوبهای جامعه شناختی در هدایت و پیشبرد فرضیه سازی و اجرای موضوعات پژوهشی نقش داشته اند. روان شناسی گفتمانی از جمله چارچوبهایی محسوب میشود که به فهم پدیده های روانشناختی در بستر اجتماعی - فرهنگی کمک میکند . از آنجا که هرموضوع علمی روش بررسی وتحلیل خود را می طلبد، روانشناسی گفتمانی رویدادهای روانشناختی را از منظر و چشم انداز رویدادی اجتماعی و فرهنگی برآمده از زبان مورد بررسی قرار داده است و تحلیل گفتمان را به عنوان روش مطالعه زبان شناسانه انتخاب کرده است. تحلیل گفتمان مبتنی بر طیف وسیعی از منابع فکری، شامل تحلیل گفتگو، روش قوم نگاری، فلسفه اخیر ویتگنشتاین، روانکاوی و تحلیل انتقادی ایدئولوژی است. این رویکرد با اجتناب ازفرایندهای روانشناختی درونی به مطالعه مضامین روانی - اجتماعی درروانشناسی مرسوم می پردازد.

لینک کمکی