فایل رایگان تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر انگيزش شغلي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر انگيزش شغلي معلمان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 18

هدف از این پژوهش، بررسی فایل رایگان تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر انگيزش شغلي معلمان ابتدایی شهرستان های سمنان و دامغان در سال1397_1398 بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی _ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان های سمنان و دامغان در سال تحصیلی 1397_1398 و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. به همین منظور از بین معلمان مذکور، نمونه ای به حجم 104 نفر انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس آموزش ضمن خدمت و انگیزش شغلی معلمان بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین نمونه توزیع و جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار Spss و با روش های آماری رگرسیون خطی، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: )1 بین آزمون های ضمن خدمت و انگیزش شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.)2آموزش های ضمن خدمت برانگیزش شغلی معلمان اثر معنادار دارد.)3بین انگیزش شغلی معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.)4بین انگیزش شغلی معلمان با میانگین معیار تفاوت معناداری وجود دارد.)5بین انگیزش شغلی معلمان با مدارک تحصیلی متفاوت تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی