فایل رایگان بررسي عوامل آسيب زاي تربيت ديني دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مريوان و ارائه راهکارهاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل آسيب زاي تربيت ديني دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مريوان و ارائه راهکارهاي آن :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 8

هدف تحقیق حاضر فایل رایگان بررسي عوامل آسيب زاي تربيت ديني دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مريوان و ارائه راهکارهاي آن بود. این تحقیق در دسته بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و در دسته بندی بر مبنای شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر مریوان میباشد که در سال تحصیلی 96-97 در این مدارس مشغول به تحصیل بودهاند. نمونه آماری در این تحقیق را 120 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر مریوان تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای انتخاب شدند. بدین صورت ابتدا با استفاده از طبقه ای اختصاصی متناسب جامعه ی آماری به طبقات مختلفی تقسیم شده (پایه اول، دوم و سوم) و بعد در بین هر طبقه به صورت تصادفی ساده نمونه مورد نظر را انتخاب شده است . ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که شبهات دینی، ناکار آمدی کانون های تربیت دینی و سهل انگاری و قصور والدین در تربیت دینی دانش آموزان تاثیر دارند.

لینک کمکی