فایل رایگان بررسي رابطه بين اخلاق کاري با شادکامي سازماني در بين کارکنان دانشگاه پيام نور استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين اخلاق کاري با شادکامي سازماني در بين کارکنان دانشگاه پيام نور استان کردستان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اخلاق کاری اسلامی با نشاط سازمانی در دانشگاه پیام نور مرکز مریوان پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه پیام نور کردستان می باشد که برابر با 282 نفر میباشند که از این تعداد با استفاده جدول مورگان 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها در بین کارمندان توزیع و داده های لازم گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو پرسشنامه استاندارد اخلاق اسلامی کار و نشاط سازمانی (اکسفورد) استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای پرسشنامه اخلاق اسلامی کار آلفای (0/79) و پرسشنامه شادکامی آلفای (0/86) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از همبستگی پیر سون استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق در مورد فرضیه های پژوهش نشان داد که بین اخلاق اسلامی کار با نشاط و شادکامی در بین کارمندان دانشگاه پیام نور مرکز مریوان رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که ابعاد مولفه اخلاق اسلامی با شادکامی دارای رابطه مثبت می باشند.

لینک کمکی