فایل رایگان اثربخشي آموزش هاي هوش سازماني، مهارت هاي زندگي در محيط کار، توانمندسازي کارکنان بر سبک زندگي سلامت محور کارکنان داراي استرس شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش هاي هوش سازماني، مهارت هاي زندگي در محيط کار، توانمندسازي کارکنان بر سبک زندگي سلامت محور کارکنان داراي استرس شغلي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 18

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان اثربخشي آموزش هاي هوش سازماني، مهارت هاي زندگي در محيط کار، توانمندسازي کارکنان بر سبک زندگي سلامت محور کارکنان داراي استرس شغلي شرکت نفت ستاره خلیج فارس بود. روش پژوهش شبه آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 80 کارمند مبتلا به استرس شغلی (20 نفر گروه آزمایش 1 آموزش هوش سازمانی، 20 نفر گروه آزمایش 2 آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار و 20 نفر گروه آزمایش 3 (آموزش توانمندسازی کارکنان، 20 نفر گروه کنترل) بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی سلامت محور چن و همکاران (2003) و پرسشنامه استرس شغلی رایس (1992) بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مانکوا، آنکوا استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، آموزش های هوش سازمانی، مهارتهای زندگی در محیط کار و توانمندسازی کارکنان باعث افزایش سبک زندگی سلامت محور کارکنان دارای استرس شغلی گروه آزمایش (1)، (2)، (3) در مقایسه با گروه کنترل شد.

لینک کمکی