فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي در محيط کار و توانمندسازي کارکنان بر جامعه پذيري سازماني کارکنان داراي استرس شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي در محيط کار و توانمندسازي کارکنان بر جامعه پذيري سازماني کارکنان داراي استرس شغلي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 14

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار و آموزش توانمندسازی کارکنان بر جامعه پذیری سازمانی کارکنان دارای استرس شغلی بود. روش پژوهش آزمایشی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش ش امل 60 کارمند مبتلا به استرس شغلی (20 نفر گروه آزمایش 1 آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار، 20 نفر گروه آزمایش 2 (آموزش توانمندسازی کارکنان و 20 نفر گروه کنترل بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1997) و پرسشنامه استرس شغلی رایس (1992) بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مانکوا، آنکوا، آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، آموزش مهارت های زندگی در محیط کار و توانمندسازی کارکنان باعث افزایش جامعه پذیری س ازمانی کارکنان دارای استرس شغلی گروه آزمایش (1) و (2) در مقایسه با گروه کنترل شد و مشخص شد بین آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار و آموزش توانمندسازی کارکنان بر افزایش جامعه پذیری سازمانی کارکنان دارای استرس شغلی تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش توانمندسازی کارکنان نسبت به آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار در افزایش جامعه پذیری سازمانی کارکنان دارای استرس شغلی اثربخشی بیشتری داشت.

لینک کمکی