فایل رایگان نقش رفتار سازماني مثبت گرا بر عملکرد سازماني و اخلاق حرفه اي با ميانجي گري سکوت سازماني در ميان کارکنان دانشگاه اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش رفتار سازماني مثبت گرا بر عملکرد سازماني و اخلاق حرفه اي با ميانجي گري سکوت سازماني در ميان کارکنان دانشگاه اروميه :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا بر عملکرد سازمانی و اخلاق حرفه ای با میانجیگری سکوت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان انجام می شود از این رو تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. همچنین بدین دلیل که نگرش ها، طرز تلقی ها و رفتارهای موردنظر در جامعه آماری در یک مقطع زمانی خاص و یک موقعیت مکانی مشاهده و مورد سنجش قرار گرفته و توصیفی از شرایط ایجاد کننده آنها ارائه شده است، این تحقیق از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری شامل تمامی کارمندان شاغل در دانشگاه ارومیه در سال 1397 می باشد، روانشناسی و رفتار سازمانی مثبتگرا، نهضت جدیدی است که با احیای نگرش مثبت به انسان و رفتارهای وی در حال شکل گیری و توسعه است. رفتار سازمانی مثبتگرا که به مطالعه ی حالتهای روانشناختی مثبت اشخاص و نقاط قوت منابع انسانی که مرتبط با بهبود عملکرد یا رفاه کارکنان است، میپردازد، خود از جنبش روانشناسی مثبتگرا که اخرا0ی مطرح شده، نشات گرفته است. همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شوند و آن را از نیستی و فنا نجات می دهند .در این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین رفتار سازمانی مثبت گرا بر عملکرد سازمانی و اخلاق حرفه ای بر میانجیگری سکوت سازمانی کارکنان تاثیر مستقیم دارد.

لینک کمکی