فایل رایگان بررسي نقش و ارتباط استرس شغلي با عملکرد شغلي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان مرودشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش و ارتباط استرس شغلي با عملکرد شغلي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان مرودشت :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 6

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت در سال تحصیلی1397 - 1398 انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول نمونه گیری مورگان به صورت تصادفی و روش نمونه گیری به صورت در دسترس محاسبه شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استرس و عملکرد شغلی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها از طریق صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ 91/. بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در 20-SPSS استفاده گردید. یافته های این مطالعه نشان داد که بین استرس شغلی و عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت با بالا رفتن استرس شغلی میزان عملکرد شغلی افراد کاهش می یابد. بنا براین با توجه به اهمیت عملکرد شغلی معلمان، لزوم توجه به کاهش استرس شغلی به منظور افزایش عملکرد شغلی معلمان ضرورت می یابد.

لینک کمکی