فایل رایگان مقايسه سازگاري زناشويي در زنان نابارور و بارور شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه سازگاري زناشويي در زنان نابارور و بارور شهر شيراز :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی سازگاری زناشویی در زنان نابارور و بارور انجام گرفت.روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود و زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به بیمارستانهای درمان ناباروری شهر شیراز در سال 1398 جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل میدادند 4 بیمارستان که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 200 نفر 100 زن نابارور و 100 زن بارور به عنوان نمونه ی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی سازگاری زناشویی اسپانیر1976بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین زنان نابارور و بارور از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد 50/0.P> بدین صورت که در مقایسه با زنان بارور، میانگین نمره ی سازگاری زناشویی، زنان نابارور به طور معناداری کمتر بود. میتوان نتیجه گرفت که سازگاری زناشویی از جمله متغیرهایی است که در زنان نابارور نیازمند توجه و برنامه ریزی در جهت ارتقاء میباشند.

لینک کمکی