فایل رایگان واکاوي موانع و چالش هاي هوشمندسازي مدارس مقطع ابتدايي اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي موانع و چالش هاي هوشمندسازي مدارس مقطع ابتدايي اروميه :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 13

امروزه ضرورت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مدیران، بقا سازمان و عملکرد آنها کاملا آشکار و واضح است . استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی، توان بالقوه ی نوینی را در آموزش مبتنی بر فناوری پدید می آورد که بهره گیری از آنها در فرایند یاددهی- یادگیری بسیار موثر است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع و چالشهای هوشمندسازی مدارس مقطع ابتدایی ارومیه می باشد. روش تحقیق پژوهش بصورت توصیفی- تبیینی و از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماری پژوهش حاضر معلمان مقطع ابتدایی در مدارس هوشمند شهرستان ارومیه است (حدود 200 نفر) که از این بین با توجه به محدودیت های زمانی و عدم گسترده بودن میزان جامعه آماری در پژوهش حاضر و با نظر استاد راهنما با روش نمونه گیری غبر احتمالی در دسترس، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از بسته نرم افزاری SPSS و به کار گیری آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در نهایت نتایج نشان داد با مقایسه میانگین ابعاد چهارگانه موانع هوشمندسازی، بیشترین مانع در هوشمندسازی مدارس ابتدایی شهر ارومیه موانع فردی می باشد و پس از آن به ترتیب موانع اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی است.

لینک کمکی