فایل رایگان تحليل محتواي کتب فارسي خوانداري دوره دوم ابتدايي (چهارم، پنجم، ششم)بر اساس شاخص فلش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتب فارسي خوانداري دوره دوم ابتدايي (چهارم، پنجم، ششم)بر اساس شاخص فلش :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

هدف تحقیق حاضر بررسی سطح خوانایی کتب فارسی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی سال تحصیلی 99 – 98 بر اساس شاخص فلش با رهیافت تحلیل محتوا است. این پژوهش درصدد آن بود که کتب مذکور تا چه میزان از نظر رعایت اصول برنامه ریزی محتوایی، با فرمول خوانایی سنجی فلش مطابقت دارد. جامعه آماری کل کتاب و نمونه آماری از سه قسمت، اول، وسط و آخر کتاب به طور تصادفی انتخاب شده است. با توجه به پرسش های پژوهش تجزیه و تحلیل متون بررسی شده نشان داد که سطح کتاب فارسی دو پایه پنجم و ششم متناسب با سطح فراگیران است در حالی که کتاب فارسی چهارم تناسبی با سطح تحصیلی دانش آموزان این پایه ندارد. از برآورد داده های به دست آمده این نتیجه حاصل شد که محتوای کتاب فارسی پنجم و ششم برای این دو پایه مذکور مناسب می باشد ولی مطالب کتاب فارسی چهارم بر اساس درجه سادگی برای پایه پنجم مناسب است. فرایند تنظیم مطالب از نظر تعداد جملات در قسمت های ابتدایی، وسط و انتهای کتاب های فارسی پنجم و ششم مطابق معیار فلش رعایت نشده است. مطالب سه نمونه انتخابی از فارسی چهارم، برخلاف کتاب فارسی دو پایه مذکور، از لحاظ تعداد جملات، از اصل ساده به دشواری پیروی می کند.

لینک کمکی