فایل رایگان اثربخشي آموزش فلسفه بر تفکر انتقادي و مهارت اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي آموزش فلسفه بر تفکر انتقادي و مهارت اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 14

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل رایگان اثربخشي آموزش فلسفه بر تفکر انتقادي و مهارت اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي به انجام رسید. این پژوهش با روش نیمه تجربی ( طرح دو گروهی با تقسیم تصادفی با پیش آزمون و پس آزمون ) که شامل دو گروه آزمایش و کنترل بود صورت پذیرفت. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کازرون بود. روش نمونه گیری در این تحقیق خوشه ای است بدین صورت که از بین تمامی مدارس به صورت تصادفی ساده دو مدرسه پسرانه انتخاب و سپس از بین دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 30 نفر به صورت قرعه کشی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. برای اجرای پژوهش ابتدا با استفاده از مقیاس به تفکر انتقادی کالیفرنیا و مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون پیش آزمون برای هر دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد سپس برای دانش آموزان گروه آزمایش با استفاده از مجموعه سه جلدی داستانهای فکری فلیپ کم دوره ی آموزشی فلسفه برای کودکان در 12 جلسه برگزار شد که هر هفته یک جلسه و هر جلسه به مدت دو ساعت بود. بعد از اتمام دوازده جلسه، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش فلسفه بر ارتقای تفکر انتقادی و مهارت اجتماعی دانش آموزان تاثیر معناداری داشت.

لینک کمکی