فایل رایگان اثر بخشي برنامه درسي کارافريني در رشد و پرورش ويژگي هاي کارافرينانه دانشجويان رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه تبريزدرسال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر بخشي برنامه درسي کارافريني در رشد و پرورش ويژگي هاي کارافرينانه دانشجويان رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه تبريزدرسال 1397 :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 9

هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر بخشی برنامه درسی کارافرینی در پرورش ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه تبریز می باشد . تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش زمینه یابی ( پیمایشی) انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بوده که دوره درسی کارافرینی را طی نموده بودند .تعداد 200 دانشجو به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند . به منظور گرداوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه الفای کرونباخ معادل 83/ 0 براورد گردید . از روش آمار توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش کارآفرینی توانسته است بر ویژگی مخاطره پذیری ، استقلال ، نیاز به توفیق طلبی ، عمل گرایی ، خلاقیت و کانون کنترل درونی اثربخشی داشته باشد.

لینک کمکی