فایل رایگان بررسي ميزان کارآيي بيروني دانش آموختگان رشته هاي قالب سازي ، تاسيسات و حسابداري دانشکده فني و حرفه اي تبريز در سالهاي 1395تا 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان کارآيي بيروني دانش آموختگان رشته هاي قالب سازي ، تاسيسات و حسابداري دانشکده فني و حرفه اي تبريز در سالهاي 1395تا 1397 :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 13

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان کارایی بیرونی دانش آموختگان رشته های قالب سازی ، تاسیسات و حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای تبریز در سالهای 1395 تا 1397 بوده است. روش انجام پژوهش، از نوع ارزیابی است. جامعهی آماری آن شامل کلیه فارغ التحصیلان سه سال مورد بررسی می باشد. تعداد نمونه فارغ التحصیلان 248 نفر و تعداد کارفرمایان آنان 85 نفر می باشد. نمونه گیری به روش خوشهای چند مرحله ای انجام گرفته و برای گردآوری داده ها از کارفرمایان از پرسشنامه محقق ساخته و نیز مراجعه حضوری به فارغ التحصیلان استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه از نظر اساتید و جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی کل پرسشنامه 0 / 74 بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای نشان داد که : کارآیی بیرونی فارغ التحصیلان از دیدگاه کارفرمایان پایین تر از متوسط می باشد. همچنین داده های توصیفی نشان داد که نرخ کارآیی بیرونی فارغ التحصیلان 61169 ، نرخ اشتغال 56186 ، نرخ اشتغال در مشاغل مرتبط 65/ 24 نرخ ادامه تحصیل 66/ 53 می باشد.

لینک کمکی