فایل رایگان بررسي ديدگاه کتابداران در زمينه استفاده از رسانه هاي اجتماعي براي اشتراک گذاري دانش در کتابخانه هاي عمومي شهر قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ديدگاه کتابداران در زمينه استفاده از رسانه هاي اجتماعي براي اشتراک گذاري دانش در کتابخانه هاي عمومي شهر قم :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 16

هدف: هدف از پژوهش حاضر فایل رایگان بررسي ديدگاه کتابداران در زمينه استفاده از رسانه هاي اجتماعي براي اشتراک گذاري دانش در کتابخانه هاي عمومي شهر قم است.روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر همه کاربران و کتابداران کتابخانه های عمومی شهر قم می باشند و نمونه های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری متوالی نظری و به روش نمونه گیری گلوله برفی 18 کتابدار کتابخانه های عمومی شهر قم انتخاب شده اند. داده های موردنیاز این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با اعضای نمونه ها، گردآوری شده است.برای تعیین روایی و پایایی پژوهش حاضر از روش ارزیابی لینکولن و گوبا که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی است، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش رمزگذاری نظری انجام شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که در حال حاضر کتابداران کتابخانه های عمومی شهر قم، رسانه های اجتماعی را جهت اشتراک دانش، تجارب، انجام فعالیت های گروهی، ایده ها، سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت مورد استفاده قرار می دهند.

لینک کمکی