فایل رایگان تاثير معنويت در محيط کار بر افزايش انگيزه شغلي کارکنان اداره بهداشت، امداد و درمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير معنويت در محيط کار بر افزايش انگيزه شغلي کارکنان اداره بهداشت، امداد و درمان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 13

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر افزایش انگیزه شغلی کارکنان انجام میشود. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری آن را کارکنان اداره بهداشت، امداد و درمان تشکیل می دهند که از میان آنان 196 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب می شوند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، دو پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران و پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت هستند. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که معنویت و ابعاد آن بر انگیزه شغلی کارکنان اداره بهداشت، امداد و درمان تاثیر دارد.

لینک کمکی