فایل رایگان بررسي رابطه بين توانايي شناختي، کنترل عاطفي و هوش هيجاني با سلامت روان زنان مطلقه تحت پوشش بهزيستي سبزوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين توانايي شناختي، کنترل عاطفي و هوش هيجاني با سلامت روان زنان مطلقه تحت پوشش بهزيستي سبزوار :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 21

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی توانایی های شناختی، کنترل عاطفی و هوش هیجانی با سلامت روان زنان مطلقه ی تحت پوشش بهزیستی شهرستان سبزوار انجام شد. طرح پژوهش غیر آزمایشی و روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه ی زنان مطلقه ای بود که در سال 1396 در 6 مو سسه تحت پوشش بهزیستی پرونده داشتند. از این جامعه تعداد 186 نفر به صورت تصادفی و بر اساس نسبت موجود در هر مرکز مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه خود گزارشی توانایی شناختی نجاتی، کنترل عواطف ویلیامز ACS، هوش هیجانی بار- آن و سلامت روان گلدبرگ و هیلر (28-GHQ) بوده است. نتایج نشان داد که میزان سلامت روان زنان شرکت کننده در این پژوهش، بطور کلی پایین است، زیرا میانگین نمره شرکت کنندگان بالاتر از نقطه برش تعیین شده در پرسشنامه سلامت عمومی بود و در دو مولفه اضطراب و وضعیت جسمانی نشانه های وجود اختلال آشکار می شد. براساس یافته های به دست آمده رابطه سلامت روان این زنان با هوش هیجانی، کنترل عاطفی و توانایی های شناختی قوی و معنادار بود. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که هر یک از سه متغیر اصلی مورد بررسی با ضرایب تاثیر معنادار، توانایی پیش بینی سلامت روان زنان شرکت کننده در این پژوهش را دارند (001> P). نتایج به دست آمده با یافته های بسیاری از تحقیقات انجام یافته در حوزه سلامت زنان طلاق همسوست و نشان میدهد که وجود توانایی های شناختی بیشتر، هوش هیجانی بالاتر و توانایی کنترل عواطف منفی و مثبت، می تواند سازگاری بهتر زنان را در دوره پس از طلاق به دنبال داشته باشد و آنان را از سلامت روان بی مشتری برخوردار سازد. این نتایج ضرورت توجه به آموزش مهارت های کنترل عواطف و افزایش توانایی های شناختی و هوش هیجانی را در زنان مطلقه بیشتر می کند. یافته های این تحقیق، با بسیاری از تحقیقات انجام یافته در این حوزه همسویی دارد و بر رابطه متغیرهای روانشناختی مورد مطالعه با سلامت روان زنان مطلقه دلالت دارد.

لینک کمکی