فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگر بر پيوند با مدرسه در دانش آموزان ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگر بر پيوند با مدرسه در دانش آموزان ابتدايي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 34

هدف از این مطالعه تاثیر مداخلات گروه مثبت بر پیوند مدارس در دانش آموزان دختر بود. روش تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 60 نفر انتخاب شد و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند و کنترل جایگزین شد (30 نفر در گروه آزمایش ، 30 نفر). در گروه کنترل). تاثیر مداخلات گروه مثبت در گروه آزمایش برای جلسه گروهی 8 ساعت 5 / 1 و یک ماه پس از جلسات ، آزمون پیگیری انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پیوند مدارس رضایی شریف استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله گروه مثبت در ارتباط با مدرسه و مولفه های آن در دانش آموزان دختر در پس آزمون و پیگیری افزایش یافته است. بر اساس نتایج تحقیق ، می توان گفت مداخله مثبت ، گروه درمانی برای افزایش پیوند مدارس در بین دانش آموزان دختر موثر بوده است.

لینک کمکی