فایل رایگان مقايسه کيفيت زندگي زنان سالمند فعال و غير فعال با تاکيد بر فعاليت بدني شهر قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه کيفيت زندگي زنان سالمند فعال و غير فعال با تاکيد بر فعاليت بدني شهر قم :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 16

اهداف:مقوله کیفیت زندگی در قشرهای مختلف، مخصوصا سالمندان که شرایط جسمی، روحی و روانی ویژه ای دارند اهمیت زیادی دارد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه کیفیت زندگی بین زنان سالمند فعال و غیر فعال شهرستان قم با تاکید بر فعالیتهای بدنی بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام سالمندان زن بالای 60سال شهرستان قم بودند. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد و تعداد نمونه های تحقیق 176 نفر بود. به منظور گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه 36 - SF استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون یومن ویتنی استفاده شد. تمام عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معناداری 0/05 > P انجام شد. یافته ها: با توجه به نتایج این تحقیق، میانگین سن گروه فعال 65/ 695 / 54 و گروه غیر فعال 64/ 5432 /14 بود.زنان فعال نسبت به زنان غیر فعال در شاخصهای محدودیت عملکرد بدنی به ترتیب نمره 17/ 2 +49 / 3 و 11 / 3 +66 /2 مشکلات جسمانی8 /14 +45 / 9 و 12 / 4 +62 / 8، مشکلات عاطفی 5/ 6+ 31 / 16 و14 / 1 +50 / 4، انرژی وسرزندگی 14/ 7 *59 / 7و 11 / 5 +52/2 سلامت روانی 17/ 9 +56 / 6 و 45/ 143 / 2 ، درد 12/ 3 +41 / 2 و 58/ 307 / 17 و سلامت عمومی 13/ 960 / 14 و 15 / 4+49/3 را کسب کردند و کیفیت زندگی بالاتری داشتند، ولی در شاخص عملکرد اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشد 9/ 6+ 50/17 در مقابل 16 / 2 + 47 / 3. سلامت روانی وسلامت عمومی به عنوان مهمترین ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شناخته شد. نتیجه گیری:باتوجه به افزایش تعداد سالمندان، توجه به ابعاد مختلف کیفیت زندگی آنان اهمیت فراوانی دارد. پرداختن به فعالیتهای بدنی منظم می تواند به عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت کیفیت زندگی سالمندان مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می شود مسئولان و دست اندرکاران امر سلامت، ایجاد امکانات مناسب برای ورزش و فعالیت بدنی سالمندان را مدنظر قرار دهند.

لینک کمکی