فایل رایگان بررسي رابطه تنيدگي تحصيلي ادراک شده و خودکارآمدي تحصيلي با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه تنيدگي تحصيلي ادراک شده و خودکارآمدي تحصيلي با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 9

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی تنیدگی تحصیلی ادراک شده و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مقطع علوم پایه ی رشته پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز بود. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع علوم پایه ی پزشکی در سال تحصیلی 98-1397 بود که از این جامعه آماری نمونه ای به حجم (293 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های تنیدگی تحصیلی ادراک شده زاجاکووا و همکاران، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک لری و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین خودکارآمدی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

لینک کمکی