فایل رایگان مطالعه مولفه هاي نشاط و شادي در شعر حافظ شيرازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه مولفه هاي نشاط و شادي در شعر حافظ شيرازي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

شادی و نشاط یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد و از دیرباز انسان ها برای رسیدن به این هدف تلاش و کوشش بسیاری کرده اند. در دنیای معاصر به نظر می رسد که علیرغم پیشرفتهای مادی و تکنولوژیکی در عرصه های مختلف، انسان امروز از یک خلاء روحی و روانی رنج می برد و آن سطح شادی و نشاط می باشد. هدف پژوهش حاضر فایل رایگان مطالعه مولفه هاي نشاط و شادي در شعر حافظ شيرازي می باشد. روش این تحقیق، کتابخانه ای بوده و شیوه تجزیه و تحلیل آن توصیفی شادی و نشاط یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد و از دیرباز انسان ها برای رسیدن به این هدف تلاش و کوشش بسیاری کرده اند. در دنیای معاصر به نظر می رسد که علیرغم پیشرفت های مادی و تکنولوژیکی در عرصه های مختلف، انسان امروز از یک خلاء روحی و روانی رنج می برد و آن سطح شادی و نشاط می باشد. هدف پژوهش حاضر فایل رایگان مطالعه مولفه هاي نشاط و شادي در شعر حافظ شيرازي می باشد. روش این تحقیق، کتابخانه ای بوده و شیوه تجزیه و تحلیل آن توصیفی شادی و نشاط یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد و از دیرباز انسان ها برای رسیدن به این هدف تلاش و کوشش بسیاری کرده اند. در دنیای معاصر به نظر می رسد که علیرغم پیشرفت های مادی و تکنولوژیکی در عرصه های مختلف، انسان امروز از یک خلاء روحی و روانی رنج می برد و آن سطح شادی و نشاط می باشد. هدف پژوهش حاضر فایل رایگان مطالعه مولفه هاي نشاط و شادي در شعر حافظ شيرازي می باشد. روش این تحقیق، کتابخانه ای بوده و شیوه تجزیه و تحلیل آن توصیفی تحلیلی می باشد. یافته های بدست آمده از استخراج شباهت مولفه های شادی در شعر حافظ نشان می دهد مه ابعاد امید به آینده، خلق مثبت، رضایت و عزت نفس در شعر حافظ نمود داشته و دارای بار معنایی مثبت می باشد.

لینک کمکی