فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي هيجاني-اجتماعي به معلم بر فرسودگي تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آموزش مهارت هاي هيجاني-اجتماعي به معلم بر فرسودگي تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 13

هدف پژوهش، ارزیابی تاثیر برنامه آموزش مهارت های هیجانی اجتماعی به معلم بر فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان بود. روش پژوهشی، نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون بود. برای انتخاب نمونه، از بین کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدائی منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی 96-1398 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، دو کلاس پایه ششم انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی یک کلاس (33 نفر) به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر (33 نفر) به عنوان گروه کنترل گمارده شدند. ابتدا بر روی هر دو گروه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (سالملا آرو و ناتان) اجرا شد، سپس برای معلم گروه آزمایش برنامه آموزش مهارت های هیجانی اجتماعی طی دوازده جلسه نود دقیقه ای انجام و معلم گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی دریافت نکرد، در پایان مجددا پرسشنامه فرسودگی تحصیلی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، کمتر است ( 84/77=F , 0 / 05> p). بنابر این، می توان از آموزش مهارت های هیجانی اجتماعی به معلمان به عنوان روشی کارآمد برای کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان استفاده نمود.

لینک کمکی