فایل رایگان بررسي نگرش به آسيب هاي اجتماعي بر اساس وضعيت خانوادگي در دانش آموزان پسر دوره متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نگرش به آسيب هاي اجتماعي بر اساس وضعيت خانوادگي در دانش آموزان پسر دوره متوسطه :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: آسیب های اجتماعی نوعی بی سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهد که در بستر اجتماعی متاثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. هدف این پژوهش مقایسه نگرش به آسیب اجتماعی در دانش آموزان متوسطه اول بر اساس وضعیتهای خانوادگی بود. روش بررسی: در این پژوهش از روش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم تشکیل می داد. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید. و برای سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی از پرسشنامه آقایی و تیمور تاش استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نگرش به آسیب های اجتماعی دانش آموزانی که والدین آنها سن بیشتر، مدرک تحصیلی پایین تر و وضعیت اقتصادی ضعیفتر دارند، نسبت به دانش آموزان دیگر بیشتر است. همچنین میانگین نگرش به آسیب های اجتماعی دانش آموزانی که والدین آنها شاغل نیستند نسبت به بقیه دانش آموزان بالاتر است. نتیجه گیری: از آنجاییکه طبق یافته های پژوهش میانگین آسیب های اجتماعی دانش آموزانی که والدین آنها سن بالاتر، مدرک تحصیلی پایین تر، وضعیت اقتصادی ضعیف تر دارند و یا بیکار هستند، بیشتر از سایر دانش آموزان است.

لینک کمکی