فایل رایگان بررسي تاثير نظام مديريت دانش بر خلاقيت سازماني در بين مديران کتابخانه هاي شهر بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير نظام مديريت دانش بر خلاقيت سازماني در بين مديران کتابخانه هاي شهر بيرجند :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 26

هدف: هدف از انجام این مطالعه فایل رایگان بررسي تاثير نظام مديريت دانش بر خلاقيت سازماني در بين مديران کتابخانه هاي شهر بيرجند می باشد.خلاقیت یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار میدهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمانهایی در جرگه موسسات موفق قرار می گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آن را در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می دهند استفاده کنند. مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه ها نظام مدیریت دانش خلق میشود. بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران کتابخانه ها و پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت، با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن از اهداف اصلی این پژوهش می باشد.روش شناسی، مطالعه ی حاضر توصیفی- همبستگی بود که تمامی کتابخانه های بیرجند، به عنوان جامعه ی آماری پژوهش انتخاب گردیدند. همه ی آنان به عنوان نمونه ی پژوهش در نظر گرفته شدند؛ لذا به 80 نفر از آنها پرسشنامه داده شد، که 60 نفر (75 درصد) بازگردانده شد. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ی محقق ساخته ی مدیریت دانش و پرسشنامه ی خلاقیت رندشیپ بود. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه ی همسانی درونی پرسشنامه های مدیریت دانش و خلاقیت استفاده گردید، به ترتیب برابر با0 / 90 و 0 / 81 به دست آمد. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون ، test-t و آزمون ANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی سوالات تحقیق نشان داده است که بین مدیریت دانش، پالایش دانش، سازمان دهی دانش، کاربرد دانش و اشاعه دانش با خلاقیت مدیران کتابخانه رابطه وجود دارد و بین برداشت دانش و خلاقیت مدیران رابطه وجود ندارد و همچنین تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت مدیران کتابخانه های زن و مرد متفاوت نیست نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت سازمانی کتابخانه ها تاثیر مستقیم دارد و هرچه قدر مدیریت دانش کتابداران کتابخانه های بیرجند بالاتر باشد، خلاقیت نیز بیشتر می باشد

لینک کمکی