فایل رایگان بررسي نقش الگوهاي سخت انضباطي مدارس بر کنترل خشم و پرخاشگري در دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش الگوهاي سخت انضباطي مدارس بر کنترل خشم و پرخاشگري در دانش آموزان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 9

هدف این پژوهش فایل رایگان بررسي نقش الگوهاي سخت انضباطي مدارس بر کنترل خشم و پرخاشگري در دانش آموزان ناحیه دو شهرستان کرمانشاه است. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی - همبستگی و از نظر نوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مدارس سطح شهر کرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده می باشد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که تعداد 335 نفر به عنوان نمونه برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. نمونه ها، به وسیله ی پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطی (PHDS) ، کنترل خشم STAXI و پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان داد بین الگوهای سخت انضباطی با کنترل خشم و میزان پرخاشگری در دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از این بود که بین کنترل خشم با میزان پرخاشگری در دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی