فایل رایگان تاثير صلاحيت هاي حرفه اي معلمان در ميزان ياددهي- يادگيري درس رياضي دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير صلاحيت هاي حرفه اي معلمان در ميزان ياددهي- يادگيري درس رياضي دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 20

هدف پژوهش حاضر فایل رایگان تاثير صلاحيت هاي حرفه اي معلمان در ميزان ياددهي- يادگيري درس رياضي دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي ناحیه یک ساری در سال تحصیلی 98-97، می باشد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی ناحیه یک ساری در سال 98-1397 به تعداد 260 نفر بود. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی مورگان (1970) برابر با 152 نفر از روش نمونه - گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد صلاحیت های حرفه ای معلمان (رضایی، 1373) و یاددهی- یادگیری پنتریچ و همکاران (1991) بود. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان از جمله استاد راهنما و مشاور تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه هایصلاحیت های حرفه ای معلمان برابر 0/95 و یاددهی – یادگیری برابر 0 / 70 محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار هستند. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی (محاسبه فراوانی و درصدها، انحراف استاندارد و نمودارها) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون t) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS بود. یافته ها نشان داد صلاحیت های حرفه ای معلمان در میزان یاددهی- یادگیری درس ریاضی دانش - آموزان دختر مدارس متوسطه دوم ناحیه 1 شهرستان ساری تاثیر دارد. همچنین مولفه های (حیطه عاطفی ، حیطه شناختی، حیطه روانی حرکتی، روش تدریس و اداره کلاس معلمان در میزان یاددهی - یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر مدارس تاثیر دارد

لینک کمکی