فایل رایگان رابطه کودک آزاري و نارسايي هيجاني با کيفيت زندگي کودکان پيش دبستان شهر ماهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه کودک آزاري و نارسايي هيجاني با کيفيت زندگي کودکان پيش دبستان شهر ماهشهر :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 10

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کودک آزاری و نارسایی هیجانی با کیفیت زندگی کودکان پیش دبستان شهرماهشهر بودند. در این پژوهش تعداد 100 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (2006)، پرسشنامه کودک آزاری استراوس (1995) و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (2002) بودند. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار 20-SPSS انجام گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش همبستگی و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کودک آزاری و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد و بین نارسایی هیجانی با کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای کودک آزاری و نارسایی هیجانی روی هم رفته 0 / 32 قادر به پیش بینی کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی می باشند.

لینک کمکی