فایل رایگان ارزيابي مقايسه اي ادراک دانشجويان از کيفيت فرايند ياددهي -يادگيري در دانشگاه محل تحصيل خود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي مقايسه اي ادراک دانشجويان از کيفيت فرايند ياددهي -يادگيري در دانشگاه محل تحصيل خود :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 22

هدف کلی پژوهش، ارزیابی مقایسه ای ادراک دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و دولتی از کیفیت فرایند یاددهی - یادگیری بود.جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 042 نفر از دانشجویان علوم پزشکی و 082 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ادراک دانشجویان از کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و گردآوری شدند. نتایج نشان داد که میانگین ادراک دانشجویان علوم پزشکی از فرایند یاددهی - یادگیری در حد متوسط بود؛ بیشترین میانگین ادراک دانشجویان از مطلوبیت فرایند یاددهی- یادگیری به ترتیب مربوط به بعد ادراک دانشجویان از کیفیت امکانات و تجهیزات؛ ادراک دانشجویان از کیفیت اساتید خود و کیفیت زمان و مکان تدریس؛ ادراک دانشجویان از کیفیت طرح درس استاد؛ ادراک دانشجویان از کیفیت جو کلاس و کیفیت ارزیابی پیشرفت تحصیلی و در نهایت ادراک دانشجویان از کیفیت روش تدریس اساتیدشان بود. میانگین ادراک دانشجویان دانشگاه شیراز از فرایند یاددهی – یادگیری و کلیه ابعاد آن، از میانگین ادراک دانشجویان علوم پزشکی از این فرایند (به جز دو بعد) بیشتر و معنادار می باشد. اگر چه کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی از نظر دانشجویان مطلوب نمی باشد اما مطلوبیت نسبی آن و در اولویت قرار گرفتن کیفیت امکانات و تجهیزات آموزشی، کیفیت اساتید و زمان و مکان برگزاری کلاس های درس، این نکته یادآور می شود که دانشگاه جهت جلب رضایت دانشجویان باید در راستای ارتقای کیفیت فرایند یاددهی - یادگیری تسهیلات مورد نیاز را فراهم آورند.

لینک کمکی