فایل رایگان بررسي نقش حمايت هاي خانواده و مدرسه در رشد و شکوفايي خلاقيت دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش حمايت هاي خانواده و مدرسه در رشد و شکوفايي خلاقيت دانش آموزان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت والدین و حمایت معلم با خلاقیت دانش آموزان و به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش را تمام دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه دشتیاری به تعداد2263 نفر تشکیل می دادند که از این تعداد با کمک فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 328 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه تجدید نظر شده حمایت اجتماعی فلمینگ و همکاران (1985) و پرسش نامه خلاقیت عابدی (1373)بود روایی این پرسش نامه ها از نوع محتوایی و صوری بوده که به تایید سه نفر از اساتید گروه رسید و پایایی آنان با کمک آلفای کرونباخ برآورد گردید. داده ها با کمک آمار توصیفی شامل میانگین ، فراوانی به انحراف معیار و آمار استنباطی شامل رگرسون ساده خطی و رگرسیون همگام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری بین حمایت اجتماعی ادارک شده از طرف خانواده و معلمین با خلاقیت دانش آموزان وجود دارد.

لینک کمکی