فایل رایگان پاورپوینت موج نو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موج نو :


فایل رایگان پاورپوینت موج نو
فایل رایگان پاورپوینت موج نو، طرح ‌نویی بود که در شعر فارسی دهه چهل در انداخته شد و چیزی نگذشته بود که فوجی از شاعران جوان بدان پیوستند و آن را به جریان غالب دهه چهل تبدیل کردند.

[1] حسین‌پور؛ 1384، ص330.فهرست مندرجات

1 - فایل رایگان پاورپوینت موج نو
1.1 - تندرکیا
1.2 - علی شیراز
1.3 - هوشنگ ایرانی
1.4 - انتشار کتاب طرح
1.5 - فریدون رهنما
2 - برخی ویژگی‌های شعر فایل رایگان پاورپوینت موج نو
2.1 - فردگرایی
3 - انتقاد به شعر فایل رایگان پاورپوینت موج نو
4 - تخریب شالوده‌های شعر سنتی
5 - جریان حجم‌گرایی
6 - نمونه‌هایی از شعر فایل رایگان پاورپوینت موج نو
7 - منابع
8 - پانویس
9 - منبع


فایل رایگان پاورپوینت موج نو


در کنار حرکت حساب شده نیما یوشیج برای تحول شعر فارسی، حرکت تندروانه و نسنجیده‌ای از طرف بعضی از شاعران صورت می‌گرفت که ویژگی همه آنان گسست کامل از میراث و موازین شعر سنتی و تقلید خام و بدون تفکر از شعر مدرن غرب بود؛

تندرکیا


از جمله این افراد «تندرکیا» بود که با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «جنبش ادبی شاهین» به تصور خود به حیات شعر سنتی فارسی خاتمه دارد. او اشعار منثور خود را «شاهین» نام نهاد و خود را مبدع شیوه تازه‌ای در شعر فارسی معرفی کرد.

علی شیراز


علی شیراز (شین. پرتو) نیز پس از بازگشت از فرانسه مجموعه‌هایی نظیر سمندر، دختر دریا و... را تحت تأثیر اشعار سپید فرانسوی سرود.

هوشنگ ایرانی


تلاش جدی‌تر را در این راه هوشنگ ایرانی از خود نشان داد. او که با شعر منثور اروپا آشنا بود، مجموعه‌هایی چون (بنفش تند بر خاکستری) «شعله‌ای پرده را گرفت و ابلیس به درون آمد» و... را چاپ کرد. از جمله شعری از او با عنوان «کبود» تعجب و تمسخر شاعران را برانگیخت و با اصطلاح «جیغ بنفش» در بین مردم رایج شد.

[2] حسین‌پور؛ 1384، ص297.انتشار کتاب طرح


در سال 41 کتاب «طرح» احمدرضا احمدی منتشر شد و جریانی که از دیرباز با هوشنگ ایرانی و... آغاز شده بود، با نام «فایل رایگان پاورپوینت موج نو» در شعر فارسی تثبیت شد و جریان چشمگیری را به دنبال آورد.

[3] محمدی؛ 1381، ص18.فریدون رهنما


این اشعار را ظاهراً «فریدون رهنما» با وام‌گرفتن از نام سینمای نو فرانسه- که آن روز‌ها در ایران طرف‌دارانی داشت – «فایل رایگان پاورپوینت موج نو» نام نهاد.

[4] حسین‌پور؛ 1384، ص330.

این نوع شعر که نه به سنت‌های شعر کهن توجه داشت و نه به مبانی شعر نیمایی اعتنایی می‌کرد، راهی افراطی در پیش گرفته بود.

برخی ویژگی‌های شعر فایل رایگان پاورپوینت موج نو


برخی مشخصات عمده شعر فایل رایگان پاورپوینت موج نو، عبارت‌اند از:

1. جدا بودن وظیفه روزمره زبان و کلمات از خود کلمات در شعر نو؛ بدین معنا که این نوع شعر رسالتی ندارد و کلمات لازم نیست بار معنایی خود را داشته باشند بلکه می‌توانند در شعر معنایی دیگر داشته باشند؛
2. ایجاد مناسبت جدید بین کلمات و اشیاء؛
3. ایجاد فضای ذهنی در کل شعر.

[5] محمدی؛ 1381، ص18.فردگرایی


این نوع شعر هوادار نظریه «هنر برای هنر» بود و در جست‌وجوی شعر ناب، اجتماع‌گرایی را کنار گذاشته، فردگرایی را جانشین آن ساخته بود و فرمالیسم (شکل‌گرایی) را بر محتواگرایی ترجیح می‌داد. در این جریان شعر سنت‌ستیز، شکل‌گرا، فردگرایانه و فارغ از هر قید و بند فکری و لفظ بود. شاعران فایل رایگان پاورپوینت موج نو از مکاتب اروپایی چون دادائیسم و سووفالیسم تقلید می‌کردند.

[6] حسین‌پور؛ 1384، ص292.انتقاد به شعر فایل رایگان پاورپوینت موج نو


علاوه بر بی‌توجهی به مسائل اجتماعی و اخلاقی و به طور کل معنا، شیوه بیان و زبان شعر این گروه نیز مورد انتقاد است. «در شعر این گروه به جز حرف‌های عجی

لینک کمکی