فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله :


قضیه فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله
قضیه فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله، به‌معنای قضیه موجبه دارای لفظ معدول و غیرمحصَّل در ناحیه موضوع یا محمول یا هر دو است.

فهرست مندرجات

1 - توضیح اصطلاح
2 - ملاک سلب و ایجاب در قضایا
3 - تفاوت فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله با قضیه سالبه
4 - تمیز عدول از سلب
5 - مستندات مقاله
6 - پانویس
7 - منبع


توضیح اصطلاح


قضیه معدوله به اعتبار کیفیت نسبت، به موجبه و سالبه تقسیم می‌شود. "قضیه فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله" قضیه‌ای است که حرف سلب در آن جزء موضوع و یا محمول بوده و حرف سلب در آن، به معنای سلب ربط نباشد، مانند: "نادان خوار است".

[1] شیرازی، قطب‌الدین، دره التاج (منطق)، ص79-82.

[2] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص49.

[3] سبحانی تبریزی، جعفر، تقریر بحث امام خمینی، تهذیب الاصول، ج2، ص217.ملاک سلب و ایجاب در قضایا


بنابراین، ملاک سلب و ایجاب در قضایا ادات ربط است نه موضوع و محمول. و اگر ادات نفی جزء موضوع و یا محمول و یا هر دو قرار گیرد، ولی رابطه ایجابی باشد قضیه موجبه است. مثلاً اگر بگوییم: "علی بینا نیست" این قضیه سالبه است و در آن بینایی را از علی سلب کرده‌ایم. اما اگر بگوییم: "علی نابینا است" قضیه موجبه است و نابینایی را برای علی اثبات کرده‌ایم.
قضیه فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله به لحاظ کمیت، به موجبه جزئیه معدوله، مثل: "برخی مردمان نادانند"، و موجبه کلیه معدوله، مانند: "همه مردمان نادانند" تقسیم می‌شود.
همچنین قضیه معدوله به لحاظ وجود لفظ معدول در طرف موضوع یا محمول و یا هر دو طرف، بر سه قسم است:
1. قضیه فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدولهالموضوع: قضیه‌ای که موضوع آن را لفظ معدول تشکیل می‌دهد مثل: "ناتوان، محتاج کمک است"؛
2. قضیه فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدولهالمحمول: قضیه‌ای که محمول آن را لفظ معدول تشکیل می‌دهد مثل: "زید نابینا است"؛
3. قضیه فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله الطرفین: قضیه‌ای که موضوع و محمول آن را الفاظ معدول تشکیل می‌دهند مثل: "نادان ناتوان است".

[4] مشکوهالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص282-293.تفاوت فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله با قضیه سالبه


قضیه فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله با قضیه سالبه بسیطه از دو جهت فرق دارند:
1. از جهت صیغه: حرف سلب در معدوله جزء محمول است، مثل: "زیدٌ هو غیرُ بصیرٍ؛ زید نابینا است" و "زیدٌ لیس هو غیرُ بصیرٍ؛ زید نابینا نیست"، ولی در سالبه بسیطه، حرف سلب جزء محمول نیست و رافع آن است مانند: "زیدٌ لیس هو بصیر؛ زید بینا نیست".
2. از جهت تلازم و دلالت: سالبه بسیطه اعم از فایل رایگان پاورپوینت موجبه معدوله است زیرا سلب از موضوع معدوم صحیح است مانند: عنقاء بینا نیست، ولی ایجاب، چه محصَّل و چه معدول، فقط بر موضوع موجود صحیح است و لذ

لینک کمکی