فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي :


فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي
نظریه موجبیت یا جبرگرایی اخلاقی در برابر آزادی اخلاقی قرار دارد. تشریح نظریه فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي از آن رو حائز اهمیت است که لوازم و نتایج آن در حوزه‌های مختلف اخلاقی از جمله: مسئولیت اخلاقی،تکلیف، نسبت اراده انسان با اراده خداوند در عمل اخلاقی و.... تاثیر خواهد گذاشت. اما قبل از بررسی نظریه فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي بطور خاص، باید معنا و مفهوم جبرگرایی و اختیارگرایی را بطور کلی توضیح داد.


فهرست مندرجات

1 - جبرگرایی
1.1 - جبرگرایی شدید
1.2 - جبر گرایی خفیف (معتدل)
2 - اختیارگرایی
3 - نسبت آزادی آدمی با اراده خداوند
4 - نقد نظریه ناسازگاری خداپرستی و آزادی
5 - نقد فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي
5.1 - بعثت انبیا
5.2 - تکالیف اخلاقی
6 - پانویس
7 - منبع


جبرگرایی


نظریه جبرگرایی، نظریه‌ای است که آزادی انسان در انجام افعالش را نفی می‌کند. البته جبرگرایی به دو نوع شدید و خفیف (معتدل) تقسیم می‌شود که نوع معتدل آن در تلاش است تا آزادی اراده را با فرآیند جبری شکل گیری افعال آدمی آشتی دهد.


جبرگرایی شدید


بر مبنای این نظریه با توجه به رابطه علی و ضروری میان علت و معلول هر چیزی در عالم، حتی اعمال و انتخاب‌های انسان دارای علتی می‌باشند که پیش از آنها موجود بوده و هرگاه آن علت محقق شود، معلول نیز ضرورتا تحقق می‌یابد. این نظریه نتیجه می‌گیرد که بحث از آزادی ومسئولیت (اخلاقی، دینی و یا اجتماعی) با توجه به مبانی مذکور بی معنا خواهد بود.

[1] محمد رضایی، محمد، آزادی از دیدگاه کانت، نامه مفید، سال هفتم، شماره 25، 1380، ص123.

بر اساس این رویکرد اگر به معلل بودن عمل اخلاقی به این معنا که هر عمل اخلاقی دارای عللی است خواه این علل درونی باشد یا عللی برخاسته از محیط پیرامونی قائل باشیم؛ به فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي معتقد شده‌ایم. بر این پایه موجبیت مساوی است با معلل بودن (علت دار بودن) واختیار مساوی است با نامعلل بودن.

[2] فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم، کتاب طه، 1383، ص158-159.
جبر گرایی خفیف (معتدل)


این نظریه ناسازگاری میان جبرگرایی و اختیارگرایی را بی معنا دانسته و آن‌ها را مکمل یکدیگر لحاظ می‌کند.

[3] فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم، کتاب طه، 1383، ص124.

طرفداران این نظریه از جمله دیوید هیوم بر این باورند که معنای اختیاری بودن افعال انسان این نیست که این افعال معلول چیزی غیر از امیال و خواسته‌های خود آدمی باشند.

[4] دایره المعارف پل ادواردز، فلسفه اخلاق، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران، نشر تبیان، 1378، ص227.

به عنوان نمونه اگر کسی به دلیل ماندن در یک بیابان بی آب و علف روزه بگیرد، عمل او عمل غیراختیاری می‌باشد؛ زیرا از علتی بیرونی (نبودن آب و غذا در بیابان) ناشی شده است. اما اگر شخصی دیگر به دلیل پیروی از یک آموزه دینی روزه بگیرد عمل او اختیاری است؛ زیرا از میل او به انجام تکلیف دینی نشات گرفته است، از این رو همه اعمال آدمی چه آزادانه و چه غیرآزادانه، معلول علت‌هایی سابق بر خود می‌باشند و تنها اختلاف آن‌ها در این است که اعمال آزادانه معلول علل درونی‌اند در حالی که اعمال غیرآزادانه معلول علل بیرونی هستند.

[5] محمد رضایی، محمد، آزادی از دیدگاه کانت، نامه مفید، سال هفتم، شماره 25، 1380، ص125.
اختیارگرایینظریه اختیار گرایی، جبرگرایی را رد می‌کند و بر این باور است که آدمی در مواجهه با اعمال زشت و اعمال نیکو، قدرت انتخاب داشته و می‌تواند یکی از آن دو را برگزیند. طرفداران این نظریه میان (شخصیت)

[6] personality.

و (خود اخلاقی)

[7] Moral self.

تفاوت قائل می‌شوند و معتقدند شخصیت مفهومی تجربی بوده و تحت حاکمیت قوانین علی می‌باشد، در نتیجه می‌توانیم آن را تبیین علمی یا پیش بینی کنیم. شخصیت هر فرد از طریق محیط و وراثت شکل می‌گیرد و انتخاب‌های او را محدود می‌کند، ولی شخص را مجبور به عملی خاص نمی‌کند. در مقابل شخصیت، خود اخلاقی قرار دارد که ممکن است اعمالی خلاف امیال و گرایش‌های شخصیت انجام دهد.

[8] محمد رضایی، محمد، آزادی از دیدگاه کانت، نامه مفید، سال هفتم، شماره 25، 1380، ص124.


فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي و آزادی اخلاقی را نیز می‌توان نوعی از جبرگرایی و اختیارگرایی بطور عام دانست. بدین معنا که اگر کسی در عالم اخلاق، اعمال اخلاقی فرد را اختیاری بداند قائل به آزادی اخلاقی می‌باشد. اما اگر شخصی اعمال اخلاقی آدمی را جبری و نتیجه فرآیندهای علی یا مادی بداند قائل به فایل رایگان پاورپوینت موجبيت اخلاقي است.


نسبت آزادی آدمی با اراده خداونددر طول تاریخ از گذشته تا امروز در رابطه با نسبت میان خدا و آزادی نظریات گوناگون و بعضا متعارضی مطرح شده است. افرادی که اعتقاد به وجود خدا را با آزادی آدمی مانع الجمع می‌دانند دو دسته‌اند: گروهی از آنها در تقابل میان آزادی و خدا، خدا را بر می‌گزینند و آزادی را رها می‌کنند، گروه دیگر در این تقابل جانب آزادی را گرفته و منکر وجود خداوند می‌شوند.

[9] حداد ع

لینک کمکی