فایل رایگان پاورپوینت موجودات آسمان‌ها (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجودات آسمان‌ها (قرآن) :


فایل رایگان پاورپوینت موجودات آسمان‌ها (قرآن)
در این مقاله آیات مرتبط با موجودات آسمان‌ها معرفی می‌شوند.

فهرست مندرجات

1 - مصادیق موجودات آسمان‌ها
1.1 - ابرها
1.2 - برج‌
1.3 - جانداران‌
1.4 - جنبندگان‌
1.5 - خورشید
1.6 - ستارگان‌
1.7 - سیّارات‌
1.8 - شهاب‌ها
1.9 - لشکریانِ الهی‌
1.10 - ماه‌
1.11 - ملائکه‌
2 - علم به موجودات آسمان‌ها
2.1 - علم به کوچکترین اشیاء
2.2 - علم به سخنان موجودات آسمان
3 - مالک موجودات آسمان‌ها
4 - مطالعه در موجودات آسمان‌ها
5 - موجودات آسمان‌ها و نفخ صور
5.1 - بی‌هوش شدن موجودات آسمان‌ها
5.2 - ترس موجودات آسمان‌ها
6 - صفات موجودات آسمان‌ها
6.1 - آیه خدا
6.2 - انقیاد
6.3 - سجده برای خدا
6.4 - تسبیح‌گویی‌
6.5 - زوال پذیری‌
6.6 - مسخّر بودن‌
6.7 - نیازمندی‌
7 - پانویس
8 - منبع


مصادیق موجودات آسمان‌ها


موجودات آسمان‌ها با توجه به آیات قرآن عبارتند از:

ابرها


••• ابرهاى رام و مسخّر بین آسمان و زمین از نشانه‌هاى خدا:
«... و السحاب المسخّر بین السّماء و الأرض لأیت ...؛

[1] بقره/سوره2، آیه164.

... و ابرهائی كه در میان زمین و آسمان معلقند....»

••• نزول تگرگ از ابرهاى کوه مانند آسمانى:
«ألم‌تر أنّ اللَّه یزجى سحابا ثمّ یؤلّف بینه ثمّ یجعله ركاما فترى الودق یخرج من خلاله و ینزّل من السّماء من جبال فیها من برد ...؛

[2] نور/سوره24، آیه43.

آیا ندیدی كه خداوند ابرهایی را به آرامی میراند، سپس میان آنها پیوند می‌دهد و بعد آن را متراكم می‌سازد، در این حال دانه‌ های باران را می‌بینی كه از آن خارج می‌شود، و از آسمان - از كوههائی كه در آنست - دانه‌ های تگرگ نازل می‌كند....»

••• شكافته شدن ابرهاى آسمان در آستانه وقوع قیامت:
«و یوم تشقّق السّماء بالغمم ...؛

[3] فرقان/سوره25، آیه25.

و به خاطر آور روزی را كه آسمان با ابرها از هم شكافته می‌شود....» «با» در «بالغمام» مى‌تواند به معناى «عن» باشد؛ یعنى ابرها شكافته و آسمان پدیدار مى‌شود.

[4] طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج15، ص202.••• حركت و گسترش ابرها در آسمان به وسیله باد:
«اللَّه الّذى یرسل الریح فتثیر سحابا فیبسطه فى السّماء كیف یشاء ...؛

[5] روم/سوره30، آیه48.

خداوند همان كسی است كه بادها را می‌فرستد تا ابرهائی را به حركت درآورند، سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه كه بخواهد می‌گستراند....»

برج‌


••• خداوند، قرار دهنده برج‌ها و منزل‌گاهایى در آسمان:
1. «و لقد جعلنا فى السّماء بروجا ...؛

[6] حجر/سوره15، آیه16.

ما در آسمان برجهائی قرار دادیم....»
2. «تبارك الّذى جعل فى السّماء بروجا ...؛

[7] فرقان/سوره25، آیه61.

جاودان و پر بركت است آن خدائی كه در آسمانها برجهائی قرار داد....»

••• قرار گرفتن ماه و خورشید در برج‌هاى آسمان:
«تبارك الّذى جعل فى السّماء بروجا وجعل فیها سرجا وقمرا مّنیرا؛

[8] فرقان/سوره25، آیه61.

جاودان و پر بركت است آن خدائی كه در آسمانها برجهائی قرار داد، و در میان آن چراغ روشن و ماه نور بخشی آفرید.» برداشت، بر این اساس مبتنى است كه ضمیر «فیها» به «بروج» باز گردد.

••• آسمان، داراى برج‌ها و منزل‌گاه‌ها:
1. «و لقد جعلنا فى السّماء بروجا ...؛

[9] حجر/سوره15، آیه16.

ما در آسمان برجهائی قرار دادیم....»
2. «تبارك الّذى جعل فى السّماء بروجا ...؛

[10] فرقان/سوره25، آیه61.

جاودان و پر بركت است آن خدائی كه در آسمانها برجهائی قرار داد...»
3. و السّماء ذات البروج.

[11] بروج/سوره85، آیه1.

«بروج» جمع «برج» به معناى قصر و كنایه از منزل‌گاه‌هایى خاص است.

[12] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص41.••• برج‌هاى آسمان از آیات خدا:
«و لقد جعلنا فى السّماء بروجا ...؛

[13] حجر/سوره15، آیه16.

ما در آسمان برجهائی قرار دادیم....»

جانداران‌


وجود موجوداتى زنده و با شعور در آسمان‌ها:
1.«... و له أسلم من فى السّموت و الأرض ...؛

[14] آل‌عمران/سوره3، آیه83.

... و تمام كسانی كه در آسمانها و زمین هستند، از روی اختیار یا از روی اجبار، در برابر (فرمان) او تسلیم اند....» «مَن»، موصولى است كه به طور معمولى براى موجودات داراى شعور به كار مى‌رود. صاحب عقل و شعور بودن، ملازم با حیات و جاندارى است.
2. «... إنّ للَّه‌من فى السّموت ...؛

[15] یونس/سوره10، آیه66.

... تمام كسانی كه در آسمانها هستند از آن خدا می‌باشند....»
3. «و للَّه‌یسجد من فى السّموت ...؛

[16] رعد/سوره13، آیه15.

همه آنها كه در آسمانها هستند برای خدا سجده می کنند....»
4. «تسبّح له السّموت السّبع و الأرض و من فیهنّ ...؛

[17] اسراء/سوره17، آیه44.

آسمانهای هفتگانه و زمین و كسانی كه در آنها هستند همه تسبیح او می‌گویند....»
5. «و ربّك أعلم بمن فى السّموت ...؛

[18] اسراء/سوره17، آیه55.

پروردگار تو از حال همه كسانی كه در آسمانها هستند آگاهتر است....»
6. «قل لو كان فى الأرض ملئكه یمشون مطمئنّین لنزّلنا علیهم من السّماء ملكا رسولا؛

[19] اسراء/سوره17، آیه95.

بگو (حتی) اگر در روی زمین فرشتگانی (زندگی می‌كردند و) با آرامش گام برمی داشتند ما از آسمان فرشته‌ ای را به عنوان رسول بر آنها می‌فرستادیم (چرا كه رهبر هر گروهی باید از جنس خود آنان باشد).»
7. «إن كلّ من فى السّموت و الأرض إلّاءاتى الرحمن عبدا؛

[20] مریم/سوره19، آیه93.

تمام كسانی كه در آسمانها و زمین هستند بنده اویند.»
8. «و له من فى السّموت ...؛

[21] أنبیا/سوره21، آیه19.

[22] روم/سوره30، آیه26.

برای اوست آنچه در آسمانها است....»
9. «ألم‌تر أنّ اللَّه یسجد له من فى السّموت ...؛

[23] حج/سوره22، آیه18.

آیا ندیدی كه سجده می‌كنند برای خدا تمام كسانی كه در آسمانها هستند....»
10. «و لو اتّبع الحقّ أهواءهم لفسدت السّموت و الأرض و من فیهنّ ...؛

[24] مؤمنون/سوره23، آیه71.

و اگر حق از هوسهای آنها پیروی كند آسمانها و زمین و تمام كسانی كه در آنها هستند تباه می‌شوند....»
11. «ألم‌تر أنّ اللَّه یسبّح له من فى السّموت ...؛

[25] نور/سوره24، آیه41.

آیا ندیدی كه برای خدا تسبیح می‌كنند تمام آنان كه در آسمانها هستند ....»
12. «قل لا یعلم من فى السّموت و الأرض الغیب إلّااللَّه ...؛

[26] نمل/سوره27، آیه65.

بگو كسانی كه در آسمان و زمین هستند از غیب آگاهی ندارند جز خدا....»
13. «و یوم ینفخ فى الصور ففزع من فى السّموت ...؛

[27] نمل/سوره27، آیه87.

به خاطر بیاورید روزی را كه در صور دمیده می‌شود و تمام كسانی كه در آسمانها هستند در وحشت فرو می‌روند....»
14. «و نفخ فى الصور فصعق من فى السّموت ...؛

[28] زمر/سوره39، آیه68.

و در صور دمیده می‌شود، و تمام كسانی كه در آسمانها هستند می‌میرند....»
15. «یسئله من فى السّموت ...؛

[29] رحمن/سوره55، آیه29.

تمام كسانی كه در آسمانها هستند از او تقاضا می‌كنند....»
16. «ءأمنتم من فى السّماء أن یخسف بكم الأرض ...؛

[30] ملک/سوره67، آیه16.

آیا خود را از عذاب كسی كه حاكم بر آسمان است در امان می‌دانید كه دستور دهد زمین بشكافد....» بنابراین‌كه منظور از «من فى‌السّماء» ملائكه باشد؛ برداشت یاد شده امكان داردأ.

[31] طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج15، ص358.


17. «أم أمنتم من فى السّماء أن یرسل علیكم حاصبا ...؛

[32] ملک/سوره67، آیه17.

یا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می‌دانید كه تندبادی مملو از سنگریزه بر شما فرستد....»

جنبندگان‌


وجود جنبندگانی میان موجودات آسمانى:
1. «و للَّه یسجد ما فى السّموت و ما فى الأرض من دابّه ...؛

[33] نحل/سوره16، آیه49.

(نه تنها سایه‌ ها بلكه) تمام آنچه در آسمانها و در زمین از جنبندگان وجود دارد و همچنین فرشتگان، برای خدا سجده می‌كنند....» بنابراین احتمال كه «مِن» در «مِن دابّهِ» بیان «ما» ى موصول در «ما فى السّماوات» و «ما فى الارض» باشد، نكته یاد شده را مى‌رساند.
2. «و من ءایته خلق السّموت و الأرض و ما بثّ فیهما من دابّه ...؛

[34] شوری‌/سوره42، آیه29.

و از آیات او است آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها خلق و منتشر نموده....»

خورشید


خدا، قراردهنده خورشید در آسمان:
«تبارك الّذى جعل فى السّماء بروجا و جعل فیها سراجا ...؛

[35] فرقان/سوره25، آیه61.

جاودان و پر بركت است آن خدائی كه در آسمانها برجهائی قرار داد، و در میان آن چراغ روشن و ماه نور بخشی آفرید.»

ستارگان‌


وجود ستارگانی در آسمان‌ها به صورت چراغ و زینت:
1. «إنّا زیّنّا السّماء الدّنیا بزینه الكوكب؛

[36] صافات/سوره37، آیه6.

ما آسمان پائین را با ستارگان تزیین كردیم.»
2. «... و زیّنّا السّماء الدّنیا بمصبیح ...؛

[37] فصلت/سوره41، آیه12.

... و آسمان پائین را با چراغهای (ستارگان) زینت بخشیدیم ....»
3. «و لقد زیّنّا السّماء الدّنیا بمصبیح ...؛

[38] ملک/سوره67، آیه5.

ما آسمان پایین را با چراغهای پرفروغی زینت بخشیدیم....» مقصود از «مصابیح» اجرامى هستند كه در آسمان درخشندگى دارند و از جمله آن‌ها ستارگانند.
4. «و السّماء و الطارق‌• و ما أدرلك ما الطارق‌• النجم الثاقب؛

[39] طّارق/سوره86، آیات1- 3.

سوگند به آسمان و كوبنده شب. و تو نمی‌دانی كوبنده شب چیست؟! همان ستاره درخشان و شكافنده تاریكیها.»

سیّارات‌


وجود اجرامى در آسمان به صورت سیّار:
1. «و لقد جعلنا فى السّماء بروجا ...؛

[40] حجر/سوره15، آیه16.

ما در آسمان برجهائی قرار دادیم....» «بروج» به منزل‌گاه‌ها معنا شده است

[41] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص41.

و وجود منزل‌گاه‌ها- چنان‌كه مفسّران نیز اظهار داشته‌اند- از سیّاراتى حكایت مى‌كند كه در مسیر خود از آن منزل‌گاه‌ها عبور مى‌كنند.
2. «تبارك الّذى جعل فى السّماء بروجا ...؛

[42] فرقان/سوره25، آیه61.

جاودان و پر بركت است آن خدائی كه در آسمانها برجهائی قرار داد....»
3. «و السّماء ذات الحبك؛

[43] ذاریات/سوره51، آیه7.

قسم به آسمان كه دارای چین و شكنهای زیباست!» «حبك» به معناى راه و طریق است.

[44] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص106.

داراى راه بودن آسمان‌ها مى‌تواند كنایه از سیّاراتى باشد كه در آن راه‌ها حركت مى‌كنند.
4. و السّماء ذات البروج.

[45] بروج/سوره85، آیه1.شهاب‌ها


وجود شهاب‌های آسمانى براى جلوگیرى از استراق سمع شیاطین:
1. «و لقد جعلنا فى السّماء بروجا ...• و حفظنها من كلّ شیطان رجیم‌• إلّامن استرق السمع فأتبعه شهاب مبین؛

[46] حجر/سوره15، آیات16-18.

ما در آسمان برجهائی قرار دادیم، و آنرا برای بینندگان تزیین كردیم. و آنرا از هر شیطان مطرودی حفظ نمودیم. مگر آنها كه استراق سمع كنند كه شهاب مبین آنان را تعقیب می‌كند (و می‌راند)»
2. «إنّا زیّنّا السّماء الدّنیا بزینه الكوكب‌• و حفظا من كلّ شیطان مارد• لایسّمّعون إلى الملأ الأعلى‌ و یقذفون من كلّ جانب‌• إلّامن خطف الخطفه فأتبعه شهاب ثاقب؛

[47] صافات/سوره37، آیات6-8.

[48] صافات/سوره37، آیه10.

ما آسمان پائین را با ستارگان تزیین كردیم.و آن را از هر شیطان خبیثی حفظ نمودیم. آنها نمی‌توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند (و هرگاه چنین بخواهند) از هر سو هدف تیرها قرار می‌گیرند! مگر آنها كه در لحظه‌ ای كوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیك شوند كه شهاب ثاقب آنها را تعقیب می‌كند!»
3. «و أنّا لمسنا السّماء فوجدنها ملئت حرسا شدیدا و شهبا• و أنّا كنّا نقعد منها مقعد للسّمع فمن یستمع الأن یجد له شهابا رصدا؛

[49] جن/سوره72، آیه8.

[50] جن/سوره72، آیه9.

و اینكه ما آسمان را جستجو كردیم، و همه را پر از محافظان قوی و تیرهای شهب یافتیم! و اینكه ما پیش از این به استراق سمع در آسمانها می‌نشستیم. اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند شهابی را در كمین خود می‌یابد!»

لینک کمکی