فایل رایگان پاورپوینت موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب‌ :


فایل رایگان پاورپوینت موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب‌ (کتاب)
کتاب «موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب» با همکاری فرید جبر ، رفیق عجم ، سمیع دغیم ، جیرارجهامی نوشته شده است.

فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
2.1 - بخش اول روش تحقیق موسوعه
2.2 - بخش دوم اصطلاحات نظام یافته
2.3 - بخش سوم فهارس
3 - پانویس
4 - منبع


ساختار کتاب


این مجموعه در یک مقدمه پنج صفحه‌ای و سه بخش، تدوین شده است. در مقدمه از اهمیت علم منطق ، توجهات مناطقه عرب، هدف موسوعه منطقی و امتیازات آن، سخن رفته است.

گزارش محتوابخش اول روش تحقیق موسوعه


روش تحقیق موسوعه است که عبارت است از:
1. تنظیم مضامین مصطلحات. 2. نظم مصطلحات در موسوعه و تنظیم آنها. 3. آوردن منابع و مصادر از قبیل منطق ارسطو ، ایساغوجی، فرفوریوس ، حدود المنطق، ابن بهریز ، منطق فارابی ، کتاب الحروف فارابی ، کتاب الالفاظ المستعمله فی المنطق فارابی ، منطق ابن زرعه ، منطق شفاء ابو علی سینا ، اشارات و تنبیهات ابن سینا، منطق المشرقین ابن سینا، کتاب التحصیل بهمنیار ، مقاصد الفلاسفه غزالی ، معیار العلم غزالی، محک النظر فی المنطق غزالی، القسطاص المستقیم غزالی، المستصفی غزالی، البصائر النصیریه ساوی، تلخیص منطق ارسطو ابن رشد، لباب الاشارات رازی، شرح اشارات خواجه نصیر الدین طوسی ، شرح رساله شمسیه قزوینی، مختصر فی علم المنطق سنوسی، السلم المرونق فی المنطق اخضری 4. آوردن اسماء مناطقه در موسوعه 5. ذکر اسم کتاب و مؤلف به صورت رمز.

بخش دوم اصطلاحات نظام یافته


بخش دوم، نمایش نظام یافته اصطلاحات است که صفحات 1 تا 1110 را به خود اختصاص داده است. در این بخش اصطلاحات منطقی به ساده‌ترین شیوه الفبایی به نمایش گذاشته شده است. بدین ترتیب می‌توان با دانستن یک اصطلاح به جایگاه آن در این علم پی برد. در این جا مناسب است به چند نمونه از اصطلاحات منطقی بر اساس حروف الفباء اشاره کنیم:

[1] موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب، فرید جبر- سمیح دغیم- رفیق العجم- جیرار جهامى‌، ص1.


1. اجزای ماهیت ؛ در عقل ، جنس و فصل و در خارج، ماده و صورت است.
2. برهان حقیقی؛ آن است که یقینی بوده و ضرورت داشته باشد و هیچ وقت تغییر پیدا نکند.

[2] موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب، فرید جبر- سمیح دغیم- رفیق العجم- جیرار جهامى‌، ص142.


3. تجربیات ؛ آن است که از مجموع عقل و حس حاصل می‌شود.
4. ثبوت ؛ چیزی است که از آن به صدق تعبیر می‌شود.
5. جسم ؛ چیزی است که دارای ابعاد ثلاثه باشد.
6.حرکت ؛ انواع حرکت شش قسم است: تکون ، فساد ، نمو ، نقص ، استحاله و تغیر به مکان . حرکت، به طور مطلق در مقابل سکون است.
7. خ

لینک کمکی