فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير :


فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير
ابو عبدالرحمن فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير بن عبدالرحمن بن زید لخمی که ولادت وی را سال نوزده هجری ذکر نموده‌اند، اصالتا اهل وادی القری در حجاز بود، از آن جایی که پدرش نصیر، از فرماندهان سپاه معاویه در شام محسوب می‌شد، موسی نیز در دستگاه بنی امیه در دمشق رشد یافت، سپس به خدمت بنی مروان در آمده و به شان و منزلت بالایی در دستگاه آنان خصوصا عبدالعزیز بن مروان دست یافت، سپس در زمان حجاج مامور خراج بصره شد، پس از آن در زمان خلافت عبدالعزیز بن مروان مامور فتوحات در افریقیه شد. وی برای به خلافت رسیدن ولید بن عبدالملک تلاش زیادی کرد، به همین سبب از سوی وی عهده‌دار امارت افریقای شمالی و مغرب گردید.

فهرست مندرجات

1 - نسب فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير
2 - حکومت بر بصره
3 - حکومت بر افریقا
4 - نامه عبدالملک بن مروان به عمر بن عبدالعزیز
5 - سخنان فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير در دژ ذات الجماجم
6 - ورود فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير به افریقا
7 - فتح زعوان
8 - پیروزی بر صنهاجه
9 - پیروزی بر هواره و زناته و کتامه
10 - پیروزی بر سجوما
11 - عبدالملک بن مروان و فتوحات فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير
12 - فعالیت‌های سیاسی فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير
13 - فتح طنجه
14 - فتح اندلس
15 - بازگشت فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير به نزد ولید بن عبدالملک
16 - خلافت سلیمان بن عبدالملک
17 - سرانجام فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير
18 - پانویس
19 - منبع


نسب فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير


فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير (19- 97 ه) بن عبدالرحمن ابن زید اللخمی، ملقب به ابوعبدالرحمن بود. فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير از طایفه اراشه از قوم بلی از قضاعه بودند، اما در دمشق بزرگ شده و زندگی کرده بود.

[1] زرکلی، خیر الدین، اعلام، ج7، ص330- 331.

پدرش نصیر بود. او در ایام ابوبکر در جبل الجلیل شام به اسارت گرفته شد. کسی از بنی امیه او را آزاد کرد و او به شام بازگشت و موسی در سال 19 هجری در قریه یی به نام «کفر مری» به دنیا آمد، در حالی که او لنگ بود.

[2] علی بن حسین، فتوح البلدان، ص244.

ایشان از ثروت بسیاری برخوردار بود به گونه‌ای که خارج از حساب بوده است. در عین حال فردی بسیار بخشنده و شجاع و عالم نیز بوده است.

[3] ابن حجر، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج5، ص85.حکومت بر بصره


عبدالملک بن مروان به برادرش عبدالعزیز نامه نوشت که می‌خواهد که حکومت بصره را به برادرش بشر بدهد، اما از آن جا که بشر بن مروان از سن کمی برخوردار بود و ضمنا کارهای حکومتی زیادی انجام نداده بود. عبدالملک از عبدالعزیز خواست که فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير را که از تجرب لازم در امور حکومتی بر خوردار است همراه بشر به بصره بفرستد و در ادامه گفته بود که کارهای دیوانی عراق را نیز به فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير بسپارد و موسی نیز در قبال کارهای دیوانی مسئول است.

[4] بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج7، ص421.

بشر بن مروان زمانی که به بصره رسید مهر خویش را به موسی داد، و پس از مدتی عبدالملک حکومت کوفه را نیز به بشر داد. در آن موقع در بصره و کوفه بیشتر قدرت و اختیارات حکومتی به دست فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير بود؛ بعد از مدتی بر اثر حادثه‌ای بشر بن مروان از دنیا رفت.

[5] ذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج6، ص255- 260.

زمانی که خبر مرگ بشر به عبدالملک رسید، او حجاج بن یوسف را به عنوان والی به سوی بصره و کوفه فرستاد،

[6] بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج7، ص421.

و سپس به خالد بن ابان گفت که نامه‌ای به فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير بنویسد و به او از جانب عبدالملک بگوید که، تو از کار خود بر کنار شده‌ای، و حجاج بن یوسف را به عنوان والی بصره و کوفه قرار داده‌ایم، و در ادامه گفت: «حجاج درباره تو باید به شدت عمل کند و هیچ گونه رحم و گذشتی را درباره تو نخواهد داشت. اگر می‌خواهی در امان باشی یا به فارس برو، و یا این که به عبدالعزیز بن مروان بپیوند. وقتی که نامه به دست فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير رسید، بر اسب سوار شد و به شام رفت».

[7] ابن کثیر دمشقی، ابو الفداء، البدایه و النهایه، ج8، ص256.حکومت بر افریقا


در زمان عبدالملک بن مروان، حاکم افریقا مردی به نام حسان بن نعمان بود. او در سال 79 پس از پیروزی‌ها و فتوحات بسیار برای دیدار عبدالملک به شام آمد. عبدالملک به حسان بسیار احترام گذاشت و بر سهم وی از بیت المال حکومتی افزود.

[8] ابن خیاط، ابو عمرو خلیفه، تاریخ خلیفه، ص298.

زمانی که حسان بن نعمان خواست به سوی افریقا برگردد، در میان راه به مصر رسید، عبدالعزیز بن مروان در آن زمان در مصر بود و از در خواست حسان بن نعمان از عبدالملک که گرفتن یک لباس گرانبها که مخصوص بزرگان و نزدیکان عبدالملک بود، آگاه شد. عبدالعزیز در مصر با حسان ملاقات کرد و از او خواست که از در خواست خویش از عبدالملک صرف نظر کند. زیرا عبدالملک آن لباسها را تنها به نزدیکان خویش می‌داد. حسان در آن وقت منکر آن در خواست شد و این کار او باعث خشمگین شدن عبدالعزیز شد.

[9] ابن اثیر، ابو الحسن الکامل فی التاریخ، ج4، ص20.

آن گاه عبدالعزیز او را از افریقا عزل کرد و به جای او در روز پنج شنبه از ماه صفر سال 79 فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير را به سوی افریقا فرستاد و او را حاکم افریقا کرد.

[10] ابن خیاط، ابو عمرو خلیفه، تاریخ خلیفه، ص298.

[11] ابن اثیر، ابو الحسن الکامل فی التاریخ، ج4، ص20.نامه عبدالملک بن مروان به عمر بن عبدالعزیز


زمانی که عبدالملک از کار عمر بن عبدالعزیز آگاه شد، نامه‌ای برای عبدالعزیز به این مضمون نوشت: امیرالمؤمنین از کار تو در مورد بر کناری حسان و حاکم گردانیدن موسی آگاه شد، از تو می‌خواهد که موسی را بر کنار کنی، و هم اکنون خواهان آن است تا بار دیگر حسان را به جای موسی بگماری، در مورد حسان به نیک رفتار کنی زیرا وی پرنده اقبال است.

[12] دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله، الامامه و السیاسه، ج2، ص71.


زمانی که نام عبدالملک به دست عمر بن عبدالعزیز رسید، او نیز در نامه‌ای برای برادرش عبدالملک چنین نوشت: «از موضوع برکناری حسان آگاه شدی و این که من موسی را به جای وی منسوب کرده‌ام، گفته بودی رای و نظر مرا در مورد موسی پذیرفته و خواسته‌ای وی را بر کنار و بار دیگر حسان را به جای او بگمارم، به خدا سوگند در مورد موسی می‌بایست منتظر فتوحات دیگر بود که از حسان ساخته نیست».

[13] دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله، الامامه و السیاسه، ج2، ص71.سخنان فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير در دژ ذات الجماجم


فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير به همراه یاران و اموال خود به دژ ذات الجماجم (مسیری است در بین راه مصر تا افریقا) رفت، در آن جا افرادی بودند که انتظار ورود حاکم خود حسان بن نعمان را می‌کشیدند. فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير پیش آنان رسید، وقتی به سپاه اول رسید گنجشکی آمد بر سر فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير نشست. موسی گنجشک را گرفت و چاقویی خواست و سر آن را برید. و خون آن را به لباس خود مالید و گفت: به خدا سوگند اگر خداوند بخواهد ما پیروز می‌شویم.

[14] ذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج6، ص255- 260.

آن گاه همه لشکریان خود را جمع کرد و پس از ستایش پروردگار چنین گفت: ‌ای مردم! امیرالمؤمنین چنین دید که حسان بن نعمان را بر شما حاکم گرداند. از این روی او را به سوی شما فرستاد. وقتی که حسان بن نعمان نزد عبدالعزیز رسید، نعمت امیرالمؤمنین را ضایع کرد. خداوند نیز آن چه را برای او خواسته بود، تغییر داد. عبدالعزیز در قدرت و اختیارات حکومتی مانند عبدالملک است، عبدالعزیز حسان بن نعمان را عزل کرد و مرا به جای او حاکم شما کرد. من هیچ گونه اختیاری در این کار نداشتم. من نیز هم چون یکی از شما هستم، اگر از من نیکی دیدید، به واسطه آن خدا را ستایش کنید و شما نیز به سوی آن نیکی آیید، ولی اگر از من بدی دیدید، آن را به کنار زنید، من نیز چون دیگران اشتباه و هم چون دیگران نیکی می‌کنم. امیر به من فرمان داده است تا سهم شما را سه برابر کنم، پس سهم خود را به شیرینی بگیرید و هر کس نیازی دارد آن را به اطلاع من برساند، زیرا ما وعده می‌دهیم که آن را بر آورده کنیم.

[15] دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله، الامامه و السیاسه، ج2، ص72.ورود فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير به افریقا


وقتی که فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير به سوی افریقا حرکت کرد، در روز دوشنبه پنجم ماه جمادی الاول در سال 79 بود که به آن جا رسید. ورود موسی به افریقا و حوالی آن به صورت مخفیانه بود، چنان که مسلمانان در افریقا نمی‌توانستند در روزهای عید بیرون بیایند. زیرا دشمنان که بربر‌ها بودند، بسیار نزدیک آنان بودند.

[16] طبری، ابو جعفر، تاریخ طبری، ج5، ص255.

زمانی که موسی وارد آفریقا شد، سفیان بن مالک فهری و ابو صالح فهری که جانشین حسان بن نعمان در افریقا بود را دستگیر کرد و برای هر یک به میزان ده هزار دینار جریمه قرار داد و آنان را با دست‌های بسته به سوی عبدالملک فرستاد،

[17] دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله، الامامه و السیاسه، ج2، ص72.

[18] طبری، ابو جعفر، تاریخ طبری، ج5، ص255.

سپس نگاهی به کوه‌ها و اطراف آن انداخت! مردم ساکن افریقا برای شنیدن سخنان فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير جمع شدند، فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير نیز پس از حمد و ستایش پروردگار چنین گفت: ‌ای مردم، پیش از من یکی از این دو مرد بر شما حاکم بود، مردی مسلمان که راحتی را دوست می‌داشت و از آن چه به دستش می‌رسید، اگر کم بود، خشنود بود. دوست نمی‌داشت سخنی بگوید و دوست داشت در صلح و آسایش باشد و یا این که مردی بود که از عقیده‌ای ناتوان برخوردار بود، و شناخت کمی داشت. او برادر جنگ نبود، مگر شب هنگام. آنانی که پیش از من بودند در پی دشمنان دور بودند و از دشمنان نزدیک پرهیز داشتند، به خدا سوگند این دژها را رها نخواهیم کرد و از این کوه‌های سر به فلک کشیده عبور خواهیم کرد، در آن صورت خداوند همه یا بعضی از آن‌ها را برای مسلمانان فتح خواهد کرد، خداوند بهترین داوران است.

[19] مسعودی، علی بن الحسین، التنبیه و الاشراف، ص288.

[20] دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله، الامامه و السیاسه، ج2، ص72.فتح زعوان


مردمی از بربران در زعوان - مناطقی در اطراف افریقا است- زندگی می‌کردند، که به آنان عبدوه می‌گفتند. یکی از بزرگان آنان به نام ورقطان حکومت را در زعوان بر عهده داشت. آنان همواره مواظب کارهای مسلمانان بودند و حرکات آنان را زیر نظر داشتند. تا در یک موقعیت مناسب به آنان حمله کنند. میان زعوان و قیروان فاصله یک روز تا شب راه رفتن بود. فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير لشکری با پانصد سوار به سوی آنان فرستاد. فرماندهی لشکر فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير را فردی به نام عبدالملک بر عهده داشت. وی به همراه سواران خود بر مردم ورقطان حمله کردند و آنان را شکست دادند و دژ را فتح کردند و این در حالی بود که غنائم به دست آمده از این جنگ ده هزار راس دام می‌شد. این اولین باری بود که غنیمتی به دست فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير می‌افتاد.

[21] ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج4، ص239.

[22] دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله، الامامه و السیاسه، ج2، ص73.

موسی پس از آن فرزند خود عبد الرحمن را به سوی بعضی از سرزمین‌ها فرستاد او نیز توانست یکصد هزار راس دام با خود به غنیمت بیاورد و بار دیگر فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير، فرزند دوم خود مروان را به سرزمین‌های اطراف افریقا فرستاد که او نیز توانست یکصد هزار راس دام دیگر را به غنیمت به دست آورد، که خمس این غنائم در حدود 60 هزار راس می‌شد.

[23] ابن العماد، شهاب الدین، شذرات الذهب، ج1، ص391.پیروزی بر صنهاجه


در سال 80 بعضی از جاسوسان موسی آمدند و به او گفتند: مردم صنهاجه در حالت غرور و غفلت هستند. فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير با لشکری همراه چهار هزار نفر از نیروهای خود و دو هزار نفر از مردمانی که از قبایل بربر بودند به سوی دژ صنهاجه حرکت کرد. موسی، عیاش را به همراهی دو هزار سوار باقی گذاشت و آرایش نظامی خود را چنین ترتیب داد: مقدمه لشکر، عیاض بن عقبه، جناح راست، مغیره بن ابو برده، جناح چپ زرعه بن ابو مدرک. هنگامی که سپاه صنهاجه در غفلت کامل بودند، موسی به آنان حمله کرد. در آن جنگ یکصد هزار راس غنیمت به آوردند که شامل شتر، گاو، گوسفند و اسب و چیزهای دیگر که قابل شمارش نبود، می‌شد. بعد از آن مغیره در روز دیگر به دژ صنهاجه حمله کرد و میان دو سپاه جنگ شدیدی صورت گرفت. در آن جنگ مغیره پیروز شد. او نیز تعداد 60 هزار راس غنیمت به دست آورد.

[24] ابن خیاط، ابو عمرو خلیفه، تاریخ خلیفه، ص298.

[25] ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج4، ص239.

[26] دینوری، ابن قتیبه ابو محمد عبدالله، الامامه و السیاسه، ج2، ص77.پیروزی بر هواره و زناته و کتامه


فایل رایگان پاورپوینت موسي بن نصير تصمیم داشت، مناطق هواره، زناته، کتامه که در اطراف افریقا بود را فتح کند، به همین دلیل لشکری با هزار جنگجوی سواره به فرماندهی عیاش بن اخیل به سوی هواره و زناته فرستاد. عیاش بر آن مناطق حمله کرد و توانست سپاه دشمن را شکست

لینک کمکی