فایل رایگان پاورپوینت موسي در بيابان (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسي در بيابان (قرآن) :


فایل رایگان پاورپوینت موسي در بيابان (قرآن)
حضرت موسی - علیه السلام- در بیابانهای میان مدین و مصر (وادی مقدس طوی )برای آوردن آتش حرکت کرد.

فهرست مندرجات

1 - موسی در بیابان
1.1 - دیدگاه تفسیر نمونه
2 - پانویس
3 - منبع


موسی در بیابان


جلب نظر موسی - علیه السلام- به وسیله آتش، در بیابانهای میان مدین و مصر رخ داد:
وهل‌اتـک حدیث موسی• اذ رءا نارا فقال لاهله امکثوا انی ءانست نارا... • فلمآ ‌اتـیها نودی یـموسی• ... انک بالواد المقدس طوی. «و آیا خبر موسی به تو رسید• هنگامی که آتشی دید پس به خانواده خود گفت درنگ کنید زیرا من آتشی دیدم امید که پاره‌ای از آن برای شما بیاورم یا در پرتو آتش راه (خود را باز) یابم• پس چون بدان رسید ندا داده شد که‌ای موسی• این منم پروردگار تو پای پوش خویش بیرون آور که تو در وادی مقدس طوی هستی.»

[1] طه/سوره20، آیه9 - 12.


فلما قضی موسی الاجل وسار باهله ءانس من جانب الطور نارا قال لاهله امکثوا انی ءانست نارا لعلی ءاتیکم منها بخبر او جذوه من النار لعلکم تصطـلون• فلما‌اتـیها نودی من شـطی الواد الایمن... «و چون موسی آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را (همراه) برد آتشی را از دور در کنار طور مشاهده کرد به خانواده خود گفت (اینجا) بمانید که من آتشی از دور دیدم شاید خبری از آن یا شعله‌ای آتش برایتان

لینک کمکی