فایل رایگان پاورپوینت فراخوان مقاله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فراخوان مقاله :

از کلیه اندیشمندان و علاقمندان به بحث و بررسی در باب هنر دینی دعوت به عمل می آید تا در پاسخ به یک یا چند سؤال زیر مقاله یا مقاله هایی ترتیب دهند تا پس از بررسی به چاپ رسد.
1 حسن و قبح عقلی و تشریعی در ارزیابی هنر متناسب و غیر متناسب با دین کدام است؟
2 آیا اخلاقیات دینی با هر هنری سازگاری دارد؟ و آیا هر هنری می تواند جلوه گاه اخلاقیات دینی شود؟
3 کدامین بُعد از دین، هنری تر شدن است؟
4 کدامین معرفت دینی، هنری تر بیان شده است؟
5 چرا سکون هنری بر دین مداران حاکم است؟
6 علل نافهمی از حقایق هنری دین چیست؟
7 آیا هر معرفت هنری از دین، حضوری و شهودی است؟ چگونه می توان بیان هنر شهودی و هنر حصولی از زاویه دین انطباقی یا وساطتی را پدید آورد؟
8 آیا یافته های دینی نیز به نحو هنری است؟
9 آیا میان هنر دینی و هنر اخروی تفاوتی است؟
10 آیا این انسان است که سازنده هنر اخروی است و یا اوست که از آن بهره می برد؟
11 ارزش هنر در دین چه میزان است؟ آیا ارزش هدف شدن یا وسیله بودن است، یا هیچ کدام؟
12 آیا دین می تواند ابزار برای هنر باشد؟
13 آیا هنر چارچوب پذیر است؟ کدامین چارچوب ها برای هنر قابل تحمّل است؟ آیا این چارچوب هنر پرور است و یا هنر کش؟ چرا؟
14 اعتقادیات دینی چگونه قابل عرضه از زاویه هنر است؟ آیا هنری را توان تحریک و یا نمایش آن است؟
15 رابطه ذوق های هنری انسان ها با اعتقادات گوهرین اخلاقی دین مداران چگونه قابل شکوفایی است؟
16 آیا دین هنرآفرین است یا هنرپذیر و یا هنرپرور؟ چرا؟
17 آیا جلوه های هنری دین برای هرکس و هر شخصیتی قابل درک است؟ مخاطبان واقعی و ظاهری دین، آیا از این درک هنری از دین، تفاوت دارند؟ چرا؟
18 آیا هر معرفت و حکم دینی قابل عرضه هنری است؟
19 برای معارف وحی کدامین هنر گویاترین است؟ چرا؟
20 آیا ابلاغ وحی نیز هنری بوده است؟ آیا عرضه وحی نیز هنری بوده است؟
21 آیا ابعاد هنر د

لینک کمکی