فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي :

مقدمه

فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي، سبکِ خاصی از هنراست که در دهه اول انقلاب ایران و در دامن ارزش ها و باورهای اسلامی که انقلاب را به ثمر رساند و نیز با الهام از مضامین فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ایران، در آن دوره خاص شکل گرفت. در ضمن مطالعه و تحقیقی که بر روی هنر تجسمی انقلاب اسلامی انجام شده، بررسی کوتاهی در مورد تفاوت ها و اشتراک ها در هنر اسلامی و فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي انجام خواهد شد و آن گاه عناصر سازنده فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي، چه به لحاظ مضمونی و چه به لحاظ زیباشناسی فرمی و شکلی تحلیل خواهد گردید و نقاط قوّت و ضعف هر یک تجزیه و تحلیل خواهند شد.

مقایسه ای بین هنر اسلامی و فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي

از آن جا که اغلب، هنر اسلامی و فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي را مترادف می شمارند، در این بررسی، وجوه اتحاد و افتراق این دو دوره هنری بررسی خواهد شد.

هنر اسلامی، ترکیب شگفتی از رمزهای تصویری است که در رفت و آمد یا گفت وگویی بین تجرید و شکل تجربی، صورت پذیرفته است، بودن آنها، به فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي، رنگ زمانه را می بخشد و آن را در قید زمان در می آورد، اما در هنر اسلامی، حوادث و ماجراها، بر روند شکل گیری تصاویر، بی اثرند. هنر اسلامی از تراوت و جاودانگی خاص رمزهای ازلی برخوردار است که فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي، از چنین جاودانگی بی بهره است.

تزیین در هنر اسلامی، ره یافتی برای بیان توحید است. اطلاق تزیینی به هنر اسلامی از سوی شرق شناسان، به دلیل عدم درک رمزهای تصویری است که به غلط، تزیین به معنی آرایه فریبنده و بی معنی برداشت شده است. خط در هنر اسلامی و مجسمه در هنر قرونِ وُسطی به خصوص دوره گوتیک یک نقش را دارند؛ هر دو برآنند که زمینه حضور و وصل در قلمرو خدایی را فراهم آورند، با این تفاوت که خط، حالت انتزاعی پیدا می کند و در ایدئولوژی اسلامی حل می شود، اما مجسمه به دلیل عینیت نهایی، ضمن آن که بر آن است تا انسان را به خدا برساند، گاه، خودش به حجاب و پرده ای بین انسان و خدا تبدیل می شود. هر چند که این تحلیل از دیدگاه ماست و نه از دیدگاه مسیحیانِ مؤمن، در هنر اسلامی رمزها آن گونه خالص و ناب شده اند که اغلب هرگونه تداعی را با شکل بیرونی از دست داده و تبدیل برای انطباق تصویری با باورهای دینی شکل یافته است.اما فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي، بهره از عینیات دارد، از اجتماع و اوضاع زمانه بهره برده است، اگر چه این هنر نیز در موارد متعددی رمزی است اما آن رمزها، فیگوراتیو و تجربی هستند؛ به یک معنا، در آن جا که فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي و هنر اسلامی، در وجوه باطنی و رمزی به یکدیگر فاصله می گیرند، هر دو نحله هنری در بسیاری از موارد درک تئوریک یا ائدئولوژیکی مشابهی از انسان را به رستگاری برسانند، اما در بیان این درک، روش متفاوتی را در پیش می گیرند.

در هنر اسلامی، شکل در پرتو رمزها و سمبل ها به دلیل عدم بهره برداری تجربی از محیط عینی، روحیه ای عرفانی به خود گرفته. برعکس ملموس بودن شکل ها و زمان دار بودن هنرمند، بیان های مادی را معنوی می کند و دیگر عنصر مادی باقی نمی گذارد. تجردی که پیدا می شود وصل و حضور را میسر می کند و دیگر عنصر مادی باقی نمی گذارد. زیرا دیگر هیچ عنصری غیر از انسان و خدا باقی نمی ماند و گویی در این ارتباط همه اشیا و عناصر، زبان باز کرده اند که این وصل و حضور را میسّر کنند و در همین سبک و سیاق است که اشکال، خاطره تجربی خود را از دست می دهند و به صور خیالی در یک ترکیب بندی توحیدی تبدیل می شوند. این غرق شدن دسته جمعی تمامی هستی است در عرفان تصویری، در این جا، خط، سطح، رنگ، که نمودهای مادی هستند به دلیل جهت گیریشان غیرمادی و رمزی می شوند و ترکیب بندی، خود، نمایش از توحید است.

زینت در قرآن و تزیین در هنر اسلامی

زینت در قرآن مجید و مفهوم ناب آن، با تزیین در هنر اسلامی ارتباطی شگفت دارد. اگر رابطه بشری خود را با اشیا و پدیده های هستی حذف کنیم، هرچه در آسمان و زمین است، زینت اند: انا جعلنا ما علی الارض زینه لها. قرآن کریم به ما می آموزد که با نگاهی خدایی به هستی بنگریم و از قید تمنیّات فردی بگذریم تا به چنین دیدی دست یابیم. چرا که این زینت، آزمایشی است تا نیکوکاران در این میانه رخ نمایند: لیبلوکم ایکم احسن عملا.

بگذریم. مواردی است که قرآن «تزئین» را نسبی می کند، یعنی زشتی رفتار انسان ها را تزیین شیطانی می نامد. تزیین دیگری هم هست: و زینّا السماء الدنیا بمصابیح. جدا کردن از جهان ماده، برتری کردن آن و نزدیک تر کردن به خداست. در این جا زینت بهانه ای می شود برای خوب تر، بهتر و صمیمی تر شدن، لطیف تر و قابل تحمل تر شدن: خذوا زینتکم عند کل مسجد. این زینت، زینت مقبول است. در مساجد، خود را زینت کنید. پس در قرآن زینت می تواند از سه دیدگاه مورد نظر قرار گیرد.

1. از دیدگاه الهی: انا جعلنا ما علی الارض زینه لها؛ «هر چه در زمین هست زینت است برای آن».

2. زینت شیطانی که انسان را به شیطان نزدیک تر می کند؛ (اعمال زشت و زینت های فرعونیان).

3. زینتی که سبب قرب الهی می شود و به مقصود متعالی و زیبایی نزدیک تر می کند و سبب می شود، مثل: و زیّنا السماء الدنیا بمصابیح؛ «آسمان دنیا را با چراغ هایی زینت بخشیده ایم».

زینتی که در هنر اسلامی مطرح می شود، عموما از دید مستشرقین عنوان شده است، اما از نظر ما رمزها و نهادهایی اند که برای ایجاد فضاهای مقصود به کار رفته اند؛ ضمن این که بازگوکننده یک جهان بینی کامل اند. درست مثل همان آیه تزیین آسمان به ستارگان. پس در «هنر اسلامی» معنای سوم تزیین حاکم است. و تزیین در آن وسیله قرب الهی است، از طریق زیبا نمودن واقعیت ها در قلمرو هنر. چون برآنند باوری باطنی و عرفانی را بیان کنند و روح را به آن گونه اهتزازی درآورند که موجب قرب گردد. این ها رمزهایی هستند که حالت زیبا به خود گرفته اند تا این قرب را در یک روند صمیمی و خودی میسّر کنند.

وحدت و کثرت در هنر اسلامی

به این دلیل باور و ایمان قلبی به تجریدی تزیینی تبدیل شده که رمزها بتوانند ارتباط و اتصالی بین خدا و انسان برقرار نمایند.

از این رو یک اسلیمی که در فضایی دایره وار یا مارپیچ نقش می بندد، انسان، حیوان، آب، گل، درخت و همه چیز است. هیچ تفاوتی بین یک برگ و انسان در این نقوش نیست. وحدت و کثرت در همان یک تصویر است، اما در کل بر هنر اسلامی در سراسر جهان روح یگانگی و وحدت حاکم است. زیرا همه هنرهای اسلامی در ازای «تعلمایت» منشا گرفته اند. اگرچه در رابطه با تمام تمدن ها و عناصر زیبا شناختی آن ها دست و دل باز عمل نموده و جنبه های موثر آن ها را جذب کرده است، اما عناصر موثری که در فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي به تصویر تبدیل شده اند، عبارتند از: 1. توحید 2. جهان سرمدی 3. عنصر عدالت اجتماعی 4. ماوراءالطبیعه (آیه نگری) 5 . انسان (که قبلاً در مورد این عناصر محوری در بخش نظری بحث شده است).

اما رمزهای درون ایدئولوژیکی در «هنر انقلاب» شکوفایی نمی یابد. زیرا حوادث و ماجراها کم تر درونی و ماورایی اند، بلکه در هر وضع و مقطعی می توانند شکلی بگیرند؛ شکل و رنگ حوادث و ماجراها را. «فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي»، رمزها و نمادهایش باز است «این نکته، منتفی نیست بلکه جزء حقیقت این هنر است». زیرا فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي هم فیگوارتیو و هم زمان مند است. عناصر شکلی تجربی و ملموس در آن وجود دارد، اما در مورد «فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي» در اول راه هستیم. چرا که هنر اسلامی در طی هزار و دویست سال به خلوص می رسد و به تدریج عناصر فرهنگی را از تمدن های ایران و روم می گیرد و در آن ها روح توحیدی می دمد.

«فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي» نیز محتاج به زمان است. این هنر با هنر معاصر دنیا چگونه باید مواجه شود؟ آیا باید با آن ها با جرأت کامل مواجه شود؟ آیا باید در خود حل کند؟ آیا باید از هنر معاصر کنار بکشد یا در آن حل شود و یا تجربه صدر اسلام را پیاده کند؟ (یعنی نکات قوت معاصر را بگیرد و در خودش جذب کند؛ نه این که خود را ببازد). و در طول زمان هم رنگ توحیدی و تمدن و فرهنگ خودش را حفظ کند. (این روشی است که در فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي باید انجام دهیم).

در هنر انقلاب اسلام فردیّت هنرمند مطرح می شود. سلیقه هنرمند، باورها، میزان تزکیه، شناخت ایدئولوژی، آداب و رسوم و همه این عناصر در فردیت، هنرمند موثرند. رویدادهای زندگی فردی، رویدادهای تاریخی، سنت ها و همه در شخصیت هنرمند نقش دارند.

اما در «هنر اسلامی» فردیّت هنرمند احساس نمی شود و تربیت و تاریخ و طبقه حضور ندارد.

شخصیت پردازی در فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي

شخصیت های آرمانی و شخصیت های واقعی چه کسانی اند؟ عجیب این است که در فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي، حداکثر، شخصیت ها مطلقند. البته این از ویژگی های شخصیت پردازی انقلاب هاست؛ چه مثبت یا منفی.

معمولاً هنرمندان، به ویژه نقاشان، سعی می کنند شخصیت های مثبت را با تصوری که از الگوهای قُدسی دارند، تطبیق دهند؛ زن به حضرت زهرا علیهاالسلام و به زینب علیهاالسلام نزدیک می شود.

در حالت اول، اکثرا چهره ای حس گریز و آرمانی و قراردادی دارند و فاقد عنصر عاطفه اند و در حد موجودی که از دسترس انگیزه های زمینی خارج است و حسی ماورایی را القاء می کند شکل می گیرد؛ مثل ایثار چلیپا... و بسیاری از زنانی که بدین گونه و کاملاً قدّیسه پرداخت شده اند.

در حالت دوم، زینب گونگی. در این حالت نیز چهره ها باز هم فاقد عنصر عاطفه اند؛ حالت قراردادی دارند. صد در صد مصمّم، تا حدودی خشن،... غیر قابل دسترس و گریزان از انگیزه های زمینی اند؛ مثل اکثر زنانی که پلنگی طراحی و نقاشی کرده است. تا جایی که به یاد دارم شخصیت ها آثاری چون موش های سکه اندوز و مادری که سبدی از لاله در دست دارند کمی خشن، کمی اندوهگین و کمی سلحشورند و این دل مشغولی، نگرانی هنرمند را در تیپ سازی می رساند. در این دسته تا حدودی سنت شکنی و گریز از قراردادهای شخصیت پردازی دیده می شود. در عین این که ضمن نزدیک بودن به حالت زینب گونگی تا حدودی رنگ فرهنگ های بومی جنوبی ها را به خود گرفته اند که از مطلقیّت آن ها می کاهد. شخصیت پردازی مردان نیز چنین است. مردهای مثبت شخصیت هایی آرمانی اند که بیش تر به پیامبران و ائمه نزدیک شده و از هر آنچه مربوط به زمین و اطراف آن است، بریده اند. در آثار پلنگی به خصوص در آثار مربوط به جنگ او، چنین است. حتی تمایلات «بیزانسی» در کارهای او مشاهده می شود. خوشبختانه این شخصیت پردازی مطلق گرا در مورد شعر کمتر حالت قراردادی به خودش می گیرد؛ شاید به دلیل غیرممکن بودن آن است. هنرمندانی مثل خسروجردی و صادقی به تیپ های ملموس و قابل دسترس و آدم های این عصر و دیار و ذهنیّات آن ها، نزدیک تر شده اند. اسکندری و گودرزی نیز به چهره های ملموس نزدیک شده اند، اما عناصر اصلی فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي در دو بخش قابل بررسی است:

الف . عناصر مضمونی؛

ب . عناصر زیبا شناختی. چگونگی عناصر مضمونی و زیباشناختی و فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي

الف . عناصر مهم مضمونی در فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي: عناصر مضمونی، آن دسته اند که محتوای اثر را جدا از پرداخت و نحوه بیان هنری تشکیل می دهند؛ این ها عبارتند از:

1. عناصر سیاسی، اجتماعی و روانی ناشی از جریانات انقلاب و پس از آن (جنگ و...)؛

2. عنصر تاریخ و اسطوره های مذهبی؛

3. عناصر عقیدتی و ایدئولوژی اسلامی؛

4. انسان دوستی (اومانیسم خاص انقلاب ها)؛

5. اخلاق خاص انقلاب ها. ایدئولوژی و انقلاب دو مقوله مرتبط با هم

مسایل خاص انقلاب و پس از آن، اعم از اتفاقات روزمره یا حوادثی که در جریان انقلاب به وجود آمده و صحنه های انقلاب یا صحنه ها و تصاویر مربوط به جنگ، مجموعه ای از ارزش های اجتماعی و طرز تفکر مربوط به انسان و جامعه را خودبخود بر تصویر منتخب هنرمند منتقل می کند.

برای نمونه می توان از آثار اولیه ترقی جاه یا کارهای اولیه هنرمندان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یاد کرد.

در دوره های بعد موضوعات مربوط به جنگ و وضعیت مربوط به انقلاب و جنگ و چند موضوع مربوط به انقلاب، الهام بخش بوده است: 1. خود انقلاب و ماجراهای آن؛ 2. شخصیت های آن، مثل امام خمینی؛ 3. جنگ و قهرمانان آن (که مسایلی ماورایی را نیز در بر می گیرد) و 4. مسایل اقتصادی، فقر، استثمار و مسایل انسانی مربوط به آن.

تاریخ اسلام: تاریخ عاشورا و قهرمانان تاریخ و ماجراهای صدر اسلام چه به صورت نمادین یا واقعی (رئالیستی) الهام بخش هنرمند بوده است. برای مثال تمثال حضرت امام حسین علیه السلام که معمولاً سوار بر اسب به صورت سمبلیک یا منطبق شده بر رزمنده ای نشان داده می شود یا حضرت زینب علیهاالسلام به صورت زنان آزاد و یا حضرت ابوالفضل علیه السلام یا حضرت مهدی (عج) به عنوان منجی محرومین.

ایدئولوژی: در حقیقت مهم ترین عنصر در انقلاب اسلامی باید عنصر ایدئولوژی باشد. این عنصر شامل مجموعه ای از عناصر تعیین کننده است که قاعدتا در فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي حضور دارد. برای مثال عنصر آسمان (ماوراءالطبیعه) که در هنر قرون وسطی هم یک عنصر تعیین کننده بود، در فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي به عنوان مضمونی که در هنر لائیکِ معاصر کمتر مورد توجه قرار گرفته، حضور دارد. این حضور، از طریق بخشیدن ابعاد ماورایی به قهرمان ها، فضا و ترکیب هنری و قرار دادن سمبل های مذهبی تحقق می پذیرد. کشیده شدن اندام، بزرگ شدن چشم ها، منبع نامریی نور و سمبل های دیگر مذهبی، قرار دادن چند فریم در یک تصویر برای القای محیط آسمانی، همه از عناصر ویژه فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي است. گذشته از تجریبات معنوی که در جبهه ها و سایر صحنه ها الهام بخش هنرمند بوده است، خود، جزو آثار آسمانی هنر انقلاب است؛ مانند دیدار با ائمه خصوصا حضرت صاحب زمان (عج).

فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي به دلیل یک ویژگی منحصر به فرد، مکتب هنریی است که با هیچ یک از مکاتب دیگر قابل تطبیق نیست و آن قرار گرفته زمین است. برای مثال هنر قرون وسطی هم در صدر مسیحیت و بیزانس و هم در دوره گوتیک اصولاً قلمروش ماوراءالطبیعه است.

آن هنرِ واقع گرای سوسیالیستی است که زمین اعم از اوضاع اقتصادی و تاریخی و عناصر تولیدی و انسانی را محور الهام بخشی های خود قرار داده است، بدون این که کوچک ترین اشاره ای به آسمان بکند که حتی با آن نیز در جنگ است. اما «فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي» اتحاد سیاست است و اقتصاد و اتحاد زندگی ملموس مادی انسان با آسمان است که هنرمند می تواند از هر دو موضوع چه در قلمرو ادبیات و چه در قلمرو هنرهای تجسمی الهام بگیرد. برای نمونه می توان از: بسیجی «و موش های سکه خوار» چلیپا نام برد. یا مثل های قرآنی که بسیار است. داستان یوسف علیه السلام ضمن آن که شکافتن یک فساد اخلاقی درباری است، در عین حال اوج اتحاد انسان با «آسمان» است؛ (پیوند یوسف علیه السلام و یعقوب علیه السلام با آسمان).

انسان در فایل رایگان پاورپوینت هنر انقلاب اسلامي

معمولاً چگونگی نگاه به انسان در ایدئولوژی ها، به ویژه هنر مربوط به انقلاب ها، از دغدغه های هنرمندان است. اوج سعادت ایشان در سبک هنر واقع گرای اجتماعی، نجات از استثمار است و اوج تعالی انسان در هنر قرون وسطی اتصال انسان به ماورا است؛ اوج هنر اتصال انسان به «آتمن» و «برهمن» است که سیر آن یک سیر روحانی و غیراجتماعی و خاص است که اینک مورد بحث ما نیست. در هنر اگزیستانسیالیستی انسان گرفتار دغدغه از خود بیگانگی است. در اصل مضمون

لینک کمکی