فایل رایگان پاورپوینت معرفي نشريات تخصصي و غير تخصصي تاريخ اسلا م

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت معرفي نشريات تخصصي و غير تخصصي تاريخ اسلا م :

. نشریات تخصصی تاریخ اسلا م

نشریات تخصصی آنهایی هستند که به موضوع تاریخ متمرکزند. برخی از این مجلا ت بر موضوع تاریخ ایران تمرکز دارند که در آنها از تاریخ ایران باستان نیز بحث شده است. با این حال، از آن جایی که بخش قابل توجهی از مندرجات این نشریه ها را نیز تاریخ اسلا م تشکیل می دهند، نام آنها را در قسمت نشریات تخصصی تاریخ اسلا م آورده ایم. در این بخش یازده نشریه ی تخصصی تاریخ اسلا م معرفی می شوند.

تاریخ اسلا م

فصلنامه ای تخصصی است که اکنون سال پنجم انتشار آن و تا تابستان ش، هجده شماره از آن منتشر شده است.

صاحب امتیاز: مؤسسه ی آموزش عالی باقرالعلوم(ع) (وابسته به دفتر تبلیغات اسلا می حوزه ی علمیه ی قم)

مدیر مسؤول: حمید پارسانیا

پست الکترونیکTaridh-isi noor.net:

اینترنتah.net.majalat.os :zwww. haw

حاوی مقالا ت، ترجمه ی مقالا ت و نقد کتاب در مورد تاریخ اسلا م. پیش تر از آن در برخی شماره های اولیه ی آن گفتگو، گزارش و بحث در حوزه ی نظری تاریخ نیز

به چشم می خورد.

تاریخ در آینه ی پژوهش

پس از انتشار چهار پیش شماره از آن ، در سال ش تأسیس و تاکنون سه شماره از آن منتشر شده است. نشریه ی مذکور فصلنامه ای علمی، تخصصی است.

صاحب امتیاز: موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

مدیر مسؤول: محمدرضا جباری

حاوی مقالا ت تاریخی به ویژه در حوزه های اسلا م، تشیع، ائمه ی شیعه(علیهم السلا م)، ایران اسلا می، تمدن اسلا می و نقد کتاب.

فصلنامه تاریخ روابط خارجی

صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلا می ایران

مدیر مسؤول: علیرضا معیری

سردبیر: رضا نظرآهاری

در سال ش تأسیس و تاکنون، در سال پنجم، به شماره ی رسیده است.

حاوی مقاله، نوشتار، گزارش، معرفی و نقد کتاب با رویکرد سیاسی - تاریخی که منحصر به حوزه ی جغرافیایی ایران هم نیست.

یاد، فصلنامه بنیاد تاریخ انقلا ب اسلا می ایران

مدیر مسؤول: عبدالمجید معادیخواه

از سال ش تا کنون منتشر می شود. حوزه ی کاری آن، تاریخ معاصر ایران است. در شمارگان ، ، و آن فهرستی مقالا ت منتشر شده درباره ی تاریخ اسلا م، در این نشریه، آمده است.

تاکنون بیش از هفتاد شماره از این نشریه منتشر شده است.

فصلنامه تاریخ معاصر ایران

مدیر مسؤول: محمدحسین طارمی

در سال هشتم تا شماره سی و دوم رسیده است.

نشانی وبhtt//www.iich.org :

حاوی مقالا ت، گفتگو، خاطرات، اسناد و گزارش

فصلنامه علمی - پژوهشی انقلا ب اسلا می

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان

اکنون سال پنجم تأسیس آن می باشدو چهارده شماره از آن منتشر شده است.

در حوزه ی اندیشه ی انقلا ب اسلا می و حاوی مقالا ت تاریخی و تحلیل های اندیشه ای مربوط به دوره ی اسلا می کنونی است.

فصلنامه پژوهشی اندیشه ی انقلا ب اسلا می

در سال ش، تأسیس و در سال سوم تاکنون شماره ی یازدهم آن منتشر شده است.

صاحب امتیاز: ستاد دهه ی فجر انقلا ب اسلا می و شورای هماهنگی تبلیغات اسلا می

مدیر مسؤول: دکتر حجت الله ایوبی

حاوی مقالا ت، گزارش، کتاب شناسی وگفتگو با رویکرد تاریخ معاصر و اندیشه ی انقلا ب اسلا می

تاریخ پژوهی

صاحب امتیا: انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسؤول: امیر ایمانی پور

این فصلنامه علمی - پژوهشی - خبری دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد شامل مقالا ت، گفتگو، گزارش و اخبار، با رویکرد تاریخی، ادبی و اجتماعی در گستره ی تاریخ ایران باستان و اسلا می می باشد که در سال ششم انتشار آن، به شماره ی رسیده است.

ایران شناخت

صاحب امتیاز: انجمن ایران شناسان جمهوری اسلا می ایران، کشورهای مشترک المنافع و قفقاز

مدیر مسؤول: علی اصغر شعردوست

این فصلنامه به سه زبان منتشر می شود و تا پاییز و زمستان ش، شماره ی و آن منتشر شده است.

حاوی مقالا تی در زمینه های ادبی، تاریخی، نقد و معرفی کتاب در گستره ی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باستان و اسلا می می باشد.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

ماه نامه ی تخصصی اطلا ع رسانی، نقد و بررسی کتاب، حاوی مقاله، گزارش، معرفی و فهرست کتب منتشر شده در هر ماه و اخبار حوزه ی تاریخ و جغرافیا می باشد. در سال ش تأسیس و تاکنون شماره ی آن منتشر شده است.

صاحب امتیاز: خانه ی کتاب ایران

مدیر مسؤول: احمد مسجدجامعی

مندرجات کتاب ماه تاریخ و جغرافیا به رویکرد و گستره ی خاصی محدود نیست.

کتاب ماه دین

ماه نامه ی تخصصی اطلا ع رسانی، نقد و بررسی کتاب، حاوی مقاله، گزارش، معرفی و فهرست کتب منتشر شده در هر ماه و اخبار حوزه ی دین می باشد که در سال ش تأسیس و تاکنون شماره از آن منتشر گشته است.

صاحب امتیاز: خانه ی کتاب ایران

م

لینک کمکی