فایل رایگان پاورپوینت نگاهي گذرا به تصوير زن مسلمان در رسانه هاي غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت نگاهي گذرا به تصوير زن مسلمان در رسانه هاي غربي :

رسانه های فراگیر(1) یا وسایل ارتباط جمعی، در وجهه عمومی، نظامی برای ارتباط و انتقال نمادها و پیامها به عموم مردم تعریف می شود و سه کاربرد عمده آن را «سرگرم نمودن»، «آگاهی بخشی به عموم مردم» و «همگرا کردن» در یک نظام از پیش تعیین شده ایی از ارزشها و باورها و نمادهای رفتار اجتماعی برمی شمرند.

این تعابیر برای پدیده ای که مبدأ و غایت خود را در هویت غربی، به ظهور و ثبوت رسانده است، کاملاً برازنده می نماید؛ بی آنکه حامل بار ارزشی خاصی باشد. از سوی دیگر هر فردی بر اساس مدل ارزشی خود امکان استفاده کارآمد از رسانه های فراگیر را محقق می سازد. امروزه وسایل ارتباط جمعی تنها محدود به ارائه اطلاعات لازم برای زندگی در جامعه ای متجدد و فرامدرن نیست، بلکه در بعد وسیع تر اهمیت و عدم اهمیت و مطلوبیت یا نامطلوب بودن پدیده ها را تعیین می کند. حتی آداب معاشرت و نحوه پوشش ما را نیز مشخص می کند. در این صورت نمی توان رسانه عمومی را فقط در حد یک «وسیله» انگاشت. «وسیله چیزی است که آدمی به اختیار آن را برای رسیدن به یک مقصد و مقصود بکار می برد.» ولی به این اعتبار، رسانه، وسیله نیست؛ بلکه خود مقصود و هدف است.»(2) از جمله کاربردهای رسانه های عمومی، پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی است.

تلقی ما از صنعت سرگرمی (3) در رسانه های غربی در منحط ترین اشکال آن، همان خشونت لجام گسیخته و تحریک هرچه سخیف تر غرایز می باشد. ولی یکی از پردامنه ترین جنبه های تولید سرگرمی در رسانه های غربی که شمولیتی کامل بر جمیع کارکردهای آن دارد، توهم اطلاع رسانی است. با خبر کردن مردم از وقایعی که امکان مشاهده آن را ندارند، تشنه کردن و تشنه نگاه داشتن افکار عمومی نسبت به برخی وقایع جنبه گسترده ای از صنعت سرگرمی را به خود اختصاص داده است. چنانکه ارائه انبوهی از اطلاعات به مخاطب درباره یک پدیده، نتیجه ای جز اغفال او نسبت به واقعیت و حقیقت آن پدیده در پی ندارد. البته این روند به سادگی تحقق نمی پذیرد و از شیوه ها و شگردهای پیچیده ای برخوردار است که فهم و دستیابی به آن مستلزم سروکار داشتن با نمونه ها و مصادیق فراوانی از پدیده هایی است که رسانه ها با آن سروکار دارند. دسترسی اربابان قدرت و صاحبان نفوذ و ثروت به رسانه ها پدیده ای نیست که کسی بر سر آن بحث داشته باشد. امروزه رسانه ها نه تنها در خدمت قدرت هستند، بلکه خود منشأ قدرت به شمار می روند. آنچه که در بررسی کارکرد رسانه ها شایان توجه است، بکارگیری مکانیزم ارتباط رسانه ها با منبع قدرت می باشد. به عبارتی ساده تر وقتی از عملکرد رسانه های غربی سخن می گوییم، باید آن را در کلیتی از نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غرب مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که اگر پدیده یاامری در غرب، دشمن پنداشته شود، رسانه های غربی تصویری کینه توزانه، مخدوش و منحرف از آن ارائه می نمایند و این امر ناگزیر محسوب می شود.

یکی از اصول تمدن تکنولوژیک غرب، مطالبات نفسانی است، بنابراین تصویر زن مسلمان در رسانه های غربی را نمی توان جدا از تصویر اسلام (به عنوان دینی که تعالیم آن کاملاً برخلاف عمود خیمه تمدن جدید یعنی نفسانیت می باشد) به تماشا نشست.

لیبرالیسم به مثابه یک تفکر سیاسی وجه بارز و مشخص تمدن جدید غرب است و در متن خود دارای برخوردهای مثبت با آن چیزی است که رفع کننده قیود الهی می باشد. تصویر انسان ممدوح و پسندیده در غرب، انسانی است که رها و یله و فارغ از هرگونه چارچوب ها و امر و نهی ها و بایدها و نبایدها باشد، زیرا از دیدگاه لیبرالیسم هرگونه باید و نبایدی مردود شمرده می شود. لذا، این نوع برخورد غرب به عنوان یک اصل در رسانه های غربی امری کاملاً طبیعی و در زمره الزامات بدیهی آن شمرده می شود. آنچه که در غرب دشمن شناخته می شود، آماج سهمگین ترین حملات و برخوردها از جانب رسانه های غربی، به عنوان رکن اصلی حافظ وضع موجود غرب قرار می گیرد.

طی دهه های متمادی، کمونیسم به عنوان بزرگترین خطر موجود برای تمدن غرب محسوب می شد؛ بر همین اساس، یکی از محوری ترین عملکردهای رسانه های غربی ضدیت با آن قرار گرفته بود. با طلوع خورشید انقلاب اسلامی ایران به زعامت امام خمینی (ره) فصلی نو از تجدید عهد انسان و رجوع دوباره او از زمین به آسمان، در عالم طنین انداز شد. با اوج گرفتن آفتاب اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و افول ستاره نخ نمای کمونیسم، نوک پیکان حمله رسانه های غربی به سوی حقیقتی بنیان برانداز برای ارکان تمدن نفسانی معطوف گردید. با عالم گیر شدن پیام انقلاب و صدور روزافزون آن، رسانه های خاص، با قدرت ویژه ای برای مقابله با این تلقی جدید از حیات انسانی شروع به کار نمودند. به طور نمونه غول رسانه های جدید CNNبعد از اشغال لانه جاسوسی امریکا در ایران تأسیس گردید. در واقع به تعبیر آنها CNNما به ازایی در برابر طنین استراتژی رسانه ای خمینی کبیر در انقلاب دوم ایران بود.

ارائه تصویر مخدوش از اسلام، قلب ماهیت مفاهیم دینی، تلقی متحجرانه، فناتیک، ستیزه جو و بنیادگرا از اسلام از جمله پیش پا افتاده ترین شگردهایی است که رسانه های غربی در جهت مقابله با اسلام به کار گرفته اند.

تصویر ارائه شده و تصور موجود از اسلام در غرب را پروفسور ادوارد سعید (4) در کتاب ارزشمند خود تحت عنوان پوشش خبری اسلام در غرب(5) به صورتی خلاصه و موجز چنین بیان می کند:

«در غرب نوعی اتفاق نظر روی اسلام وجود دارد و آن اینکه اسلام سپر بلای هر چیزی است که اتفاقا در ساختهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدید جهان، مطلوب ما نیست. از دید دست راستی های [غرب]، اسلام نمایشگر توحش و بربریت است. از دید چپی ها اسلام، نوعی دین سالاری و حکومت دینی قرون وسطایی است و برای افراد میانی نیز اسلام نوعی بیگانگی نامطبوع است. هرچند در تمام این جبهه ها ،نوعی توافق کلی وجود دارد که همگان چیز کمی راجع به اسلام می دانند، اما چیز زیادی هم برای تأیید و تصدیق ما در آن کشورها وجود ندارد»(6)

و این نکته آخر را رسانه های غربی به خوبی دریافته اند و تلاش گسترده ای را برای بمباران اطلاعاتی مخاطبان خود با استفاده از حجم انبوه شواهد و قرائن به کار می بندند.

در این میان زنان مسلمان به عنوان نیمی از اعضاء متشکله جامعه مسلمانان و انسانهایی که با حضور خویش اسلام را فریاد می کنند و نفس حضورشان تبلیغ درخور و قابل توجهی برای اسلام است، زیر ذره بین رسانه های غربی قرار گرفته اند.

برای دستیابی به تصویری واضح تر و شفاف تر از آنچه که رسانه های غربی تحت عنوان سیمای زن مسلمان ارائه می دهند، ناگزیر از بررسی شاکله تلقی و تصویر ایجاد شده توسط آنها از اسلام هستیم.

تصویری که رسانه های غربی از اسلام ارائه می دهند، ریشه در احساس خطری دارد که غرب از اسلام در طی قرون متمادی داشته است این نگاه، نگاهی نفرت انگیز توأم با ایجاد جو ترس و وحشت، با چاشنی تمسخر رسانه ای جدید می باشد.

قطعا عکس العملهای افکار عمومی در غرب نسبت به اسلام در خلاء به وقوع نمی پیوندد. رسانه های غربی وظیفه بستر سازی و جهت دهی به این واکنش ها را به صورت اعم بر عهده دارند. از تراست های بزرگ انتشاراتی تا شبکه های عظیم اطلاع رسانی، از کمپانی های سحر و تصویر هالیوود گرفته تا شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای و کابلی از پنگوئن (7)و ... تا فوکس قرن بیستم(8) از تایم وارنر(9) تا Bcc و ... همه و همه با هماهنگی اعجاب آوری خشم و نفرت خود را نثار اسلام می کنند.

این تصویر کلی را پرفسور سعید در همان کتاب پوشش خبری اسلام چنین ترسیم می کند:

«در اعماق وجدان فرهنگی آنها (افکار عمومی در غرب) طرز تلقی ای نسبت به اسلام و به طور کلی مشرق زمین وجود داشت که به گذشته های دور مربوط بود، مطلبی که من آن را شرق شناسی نامیده ام - زیرا شمایلی که از اسلام ترسیم می شد، ... - همواره یکنواخت بود. به طور یکنواخت هم در همه جا حضور داشت و مواد و مطالب خود را از همان نگرش قدیمی نسبت به اسلام بدست می آورد. از همین روست که مکررا با کاریکاتور مسلمانان به صورتهای تولید کنندگان نفت ،افرادی تروریست و بیشتر در این اواخر، جمعیت های تشنه خون روبرو هستیم. در نقطه مقابل این امر، جای کمی برای سخن گفتن یا حتی فکر کردن وجود دارد، چه رسد به تصویر کردن اسلام یا هر چیز اسلامی به صورتی دوستانه و عطوفت آمیز.... کارشناسان تحصیل کرده و دانشگاهی غرب که رشته تخصصی آنها اسلام است، عموما از نظر فرهنگی مقید می باشند و با تأثرات احساسی، قضاوت دفاعی و گاهی حتی تنفر و بیزاری مواجه شده اند. به خاطر همین بستر ایدئولوژیک فهم و درک اسلام معمولاً کار بسیار سخت و دشواری است.»(10) در این میان نقش زنان مسلمان که عنصری با اهمیت و دارای جایگاه ویژه ای در جامعه اسلامی هستند، بیش از پیش نمایان می شود. زنان مسلمان به عنوان حلقه اصلی نهاد خانواده و دارای نقش فعال در جوامع اسلامی، مورد آماج تحقیرهای زهرآگین و مسموم رسانه

لینک کمکی