فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني :

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

تعلیم و تربیت در رایج ترین کاربرد خود بر عقلانیت یعنی پرورش اندیشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربیت که اصطلاحا، اخلاقی، سیاسی، زیبایی شناختی و مانند آن نام گرفته اند، همه مؤلفه های شناختی یا عقلانی دارند.

اولین حامیان فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني فلاسفه یونان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو بودند.

رویکردهای مختلفی به فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني وجود دارد. بعضی از آن ها دیدگاه ماورای طبیعی رابطه بین ذهن و دانش عینی را می پذیرند و برخی دیگر بر فعالیت ذهن تاکید دارند. عده ای هم بر انواع معرفت اصرار می ورزند.

دیدگاه سنتی بازگویی ای را پذیرفته که از دیدگاه معرفت شناختی ماورای طبیعی که مستلزم سازمان دهی منظم مواد درسی در قالب علوم انسانی و دیالکتیک است، اجتناب می ورزد.

پل هرست رویکردی را به فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني ارائه داده که به انواع معرفت به عنوان شیوه های متمایز می نگرد.

فنیکس، (Phenix) نیز تحلیل مشابهی از معرفت ارائه داده است. به عقیده او تعلیم و تربیت فرایند ایجاد مفاهیم اساسی است. سایز فلاسفه نیز رویکردهایی به فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني پیشنهاد کرده اند که بر ساختار دانش یا ساختار رشته های تحصیلی تاکید دارد. با این وجود، در ارزیابی تعلیم و فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني از دیدگاه معرفت صرفا کار هرست الگو قرار گرفته است.

به نظریه انواع معرفت انتقادات فراوانی شده است. که شدیدترین آن ها از سوی جامعه شناسان معرفت مطرح می شود، نظریه معرفت دیویی نیز به رویکرد خاصی از فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني و برنامه درسی آن منجر گردیده است. تعلیم و فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني به نظر دیویی مانند همه اشکال تعلیم و تربیت شامل تعامل بین یادگیرنده و محیط است. این رویکرد نیز مورد نقد قرار گرفته است.

بررسی بحث های معاصر در زمینه فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني و پیشنهاد بازگشت به تعلیم و تربیت لیبرال و عقلانی از سوی عده ای از دانشمندان و مربیان و نیز شخصیت های سیاسی مانند ویلیام بنت عضو سابق کمیسیون تعلیم و تربیت آمریکا و حمایت وی از محافظه کاران فرهنگی همچون بلوم از جمله موضوعاتی است که مفصلا به آن پرداخته شده است. قسمت اول این مقاله را با هم پی می گیریم.

این فصل به موضوعی اختصاص یافته است که می توان آن را «فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني » نامید. البته نام های بسیاری را می توان بر این نوع از تربیت اطلاق کرد. به آن عقلانی می گویند; چون نیروی عقل یا ذهن را افزایش می دهد، به آن عقلی یا شناختی می گویند; چون، هم با اشخاص خردمند تناسب دارد و هم عقل و قدرت استدلال افراد را افزایش می دهد. به این شکل از تعلیم و تربیت، «تعلیم و تربیت عمومی » نیز اطلاق می شود; زیرا عمومی ترین حوزه های دانش را، که انتظار می رود یک شخص از آن برخوردار باشد، شامل می شود. شکل مزبور گر چه می تواند به عنوان تعلیم و تربیت آزاد (1) معرفی گردد، اما همان تعلیم و تربیت لیبرال نیست; زیرا فلسفه های دیگر نیز بر فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني تاکید دارند. علاوه بر آن در این که چه چیزی تحت عنوان «تعلیم و تربیت لیبرال » مندرج است، جای بحث دارد. بسیاری [هم] در مقابل نظریه های بیش از حد عقلانی پیشنهاد شده، موضع گیری کرده اند.

البته فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني، بر تمامی اشکال تعلیم و تربیت منطبق است. انواع گوناگون تربیت، که اصطلاحا اخلاقی، سیاسی، زیبایی شناختی و مانند آن نام گرفته اند، همه مؤلفه های شناختی یا عقلانی دارند.

با این حال، مؤلفه های شناختی به قدری اهمیت دارد که به ویژه محور توجه تعلیم و تربیتی است که هدف مستقیم آن دانستن و درک کردن بوده و ضرورتا غایتی ورای این در نظر گرفته نشده است.

تعلیم و تربیت در رایج ترین کاربرد خود، بر عقلانیت - یعنی پرورش اندیشه - دلالت دارد. فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني با دانش، فهم، ژرف اندیشی و قضاوت ارتباط دارد. اصطلاح «تعلیم و تربیت » در میان اولین فلاسفه تعلیم و تربیت رایج بوده است. در نظر آن ها و کسانی که پس از ایشان آمده اند، «فرهیخته » کسی است که انواع علوم مورد احترام جامعه را کسب کرده باشد.

تعلیم و تربیت پیش از هر چیز، مفهومی اجتماعی است. از منظر اجتماعی، تعلیم و تربیت، نسل جدید را با مجموعه ای از علوم، که بخشی از فرهنگ را تشکیل می دهد، آشنا می کند; تعلیم و تربیت آن ها را با معانی مشترک و تفاسیری که جامعه و فرهنگ از حوادث و واقعیت های جهان خارج ارائه داده است، آشنا می کند. بنابراین، تعلیم و تربیت از منظر اجتماعی، سعی دارد به افراد کمک کند و جهان را برای اعضای جدید جامعه معنا بخشد. یکی از مباحث اساسی و مهم این است که آیا حقایق و ارزش های فراتر از فرهنگ های خاص وجود دارد یا خیر؟ چرا که این فرهنگ ها ریشه در ماهیت اشیا و درک مشترک از معرفت بشری دارند.

از دیدگاه فردی، تعلیم و تربیت نیروی عقلانی، کسب معارفی است که به طور عام و یا از منظر یک فرهنگ خاص، دانش قلمداد می شود. این معرفت، هم عام است و هم خاص.

چشم اندازهای تاریخی فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني

دیدگاه سنتی

اولین حامیان فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني فلاسفه یونان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو بودند. نوشته های تربیتی آن ها را باید در متونی که به صورت مناظره با سوفسطاییان برگزار می کردند، مشاهده نمود. سوفسطاییان تعلیم و تربیتی را پیشنهاد می کردند که هدفش دست یابی سخنران یا وکیل عمومی به فنون خاص بود. در نحله سوفسطایی گری، یونانیانی مانند پروتاگوراس، (Protagoras) ، آی سوکرتیس، (Isocrates) ،هیپیاس، (Hippias) و رومیانی مانند سیسرو، (Cicero) و کونیتیلیان، (Quintilian) را می توان یافت (برودی و پالمر، 1964، ص 15- 30). هر چند تعلیم و تربیت سوفسطایی از دانش حقایق، روان شناسی مخاطبان و اطلاعات فرهنگی برخوردار بود، اما همه این ها فرع بر فراگیری مهارت های عملی بود.

سقراط، که یکی از مخالفان سوفسطاییان بود، ممکن است در غرب به عنوان بنیانگذار فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني شناخته شود. سهم عمده او در تعلیم و تربیت، ارائه شیوه ای از آموزش به دانش آموزان بود که بر اساس آن، دانش آموز در زمینه فرضیات سؤالاتی را مطرح نموده تا نسبت به اموری آگاهی یابد. به نظر او، کسانی که خوبی را بشناسند، کار خوب انجام خواهند داد. از این رو، سقراط بین فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني و اخلاقی رابطه ای عمیق می دید. سقراط عقیده داشت که دانش، مبنای فضایل است. او تعلیم و تربیتی را توصیه می کرد که هم به شیوه تشویق و ترغیب صورت بگیرد و هم از طریق گفت و گو و مناظره.

اندیشه های سقراط در زمینه تعلیم و تربیت، در نوشته های شاگردش، افلاطون، ثبت شده است. افلاطون ساختار فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني را روشن تر می سازد. [به عنوان نمونه، وی اظهار می دارد] معلم از دانش آموزان می خواهد تا به جای استفاده مادی از علم و کسب ثروت، به دانش و حقیقت دل بستگی بیش تری داشته باشند. از این رو، به دانش آموزان توصیه می شد تا از مقام علمی خود احساس رضایت نکنند. این عدم رضایت، آن ها را به سوی خودآزمایی دیالکتیکی سوق می داد. همین خودآزمایی، باید تحت نظارت یک معلم متخصص و با تجربه صورت پذیرد تا به فراگیری علوم جدید بینجامد. افلاطون این کار را با ارائه مثالی از آموزش سقراطی قضیه فیثاغورث به یک پسر بچه برده، که به شیوه ای ماهرانه از او سؤال می شد، تصویر کرد.

در گفت و گوهای افلاطون، مکالمات بیش تر برای دست یابی به تعریف مفاهیم صورت می گرفت. از نطر افلاطون، دست یابی به تعریف اشیا به منزله رسیدن به جوهره یا ذات آن هاست. بر اساس این بینش، ماهیات اشیا وجودهای جداگانه ای در خارج از ذهن و حقیقت انسان دارد. به نظر وی تعلیم و تربیت در سال های نخستین، با شرطی سازی از طریق ترویج موسیقی، حکایات و داستان هایی درباره خدایان انجام می گرفت. در سنین جوانی، افراد باید علم حساب، هندسه، موسیقی و نجوم می آموختند. مهم ترین این علوم، ریاضیات بود; زیرا با انتزاعیات و فرضیات ارتباط دارد. بالاترین سطح دانش، منطق جدلی (دیالکتیک) - یعنی علم به مفاهیم و اندیشه های واقعی - بود. نظریه افلاطون در زمینه تعلیم و تربیت در «تمثیل غار» (2) ارائه شده است.

از طریق منطق جدلی انسان درمی یابد که اشیا واقعا چه هستند و سپس در موقعیتی قرار می گیرد که می تواند در مورد آنچه در جهان وجود دارد قضاوت کند. در سطوح عالی تر دانش، ما نه تنها به ویژگی یک شی ء پی می بریم، بلکه می فهمیم چرا این گونه است و چرا نمی توانست به گونه ای دیگر باشد. افلاطون دست یابی به هدف نهایی تعلیم و تربیت را این گونه شرح می دهد:

... آن گاه وقتی به سن پنجاه سال رسیدند، کسانی که از این آزمایش ها سالم بیرون آمده و به بهترین ویژگی ها در عرصه علم و عمل رسیده اند، سرانجام باید به هدف نهایی برسند. آن ها باید چشم جان خویش را به چیزی بدوزند که بر روی تمامی اشیا پرتو افکنی دارد. و چون خوبی ذاتی را تماشا کردند، آن را به عنوان نمونه ای برای تنظیم صحیح امور جامعه و فرد به کار بندند (برودی و پالمر، 1964، ص 42).

چیزی که در سنت مدرسی مسلم پنداشته می شود، داشتن طرز تلقی خاص از ذهن انسان و نیز رابطه ای است که بین دانش ما و واقعیت وجود دارد. ذهن انسان ذاتا به دانستن گرایش دارد. نیروی ذهن از قابلیت درک اشیا - آن گونه که هستند - برخوردار است. ذهن مراحل مشخصی را که بر اساس سلسله مراتب نظام یافته است، در صعود به قله دانش طی می کند; دانشی که در هنرهای هفت گانه آزاد (3) یافت می شود. در بینش مدرسی این دانش است که انسان را خردمند کرده و نیکبخت می کند. تحقق علایق طبیعی ذهن، درک [صحیحی] از چگونه زیستن در ما ایجاد می کند. این نوع تعلیم و تربیت، «لیبرال » یا «آزادی بخش » نام دارد. [البته] نه فقط به این دلیل که تعلیم و تربیت آزاد مردان است; آن گونه که دیویی اشاره می کند; بلکه بدان سبب که این تعلیم و تربیت، ذهن را از امراض جهالت، توهم و اشتباه آزاد می کند. در دیدگاه سنتی، این بینش نسبت به فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني، با تعلیم و تربیتی که برای یک وظیفه یا حرفه معین باشد، ارتباط دارد.

دیدگاه سنتی نقش عمده ای در تفکر تربیتی غرب داشته است. رهبران تربیتی در کلیساهای مسیحی، شکل اساسی آن را پذیرفته و در تبیین عملیات ذهن، نقش روشنگری الهی را افزوده اند. همچنین این دیدگاه تا بدان جا گسترش یافته است که علوم مربوط به خدا و وحی الهی را نیز در بر می گیرد. انسان گرایان عصر نوزایی به این سنت وفادار بودند. اما احتمالا با تاکید بیش از حد بر متون خاص به عنوان تنها راه رشد اذهان و دست یابی به دانش، آن را تحریف کردند.

در دیدگاه سنتی تلاش می شد تا ثابت شود ارزشمندترین دانش ها کدام است. طرفداران این نگرش معتقدند که ارزش های حقیقی از فرهنگ های خاصی فراتر رفته است. دلیل آن ها این بود که ذهن به شناخت ارزش هایی علاقه دارد که تغییرناپذیر، مطلق و ابدی باشد. بیش تر نویسندگان سنتی، ریشه و اساس این ارزش ها را در خوبی و یا خدا می دیدند. این نگرش ماورای طبیعی در دوران اخیر، در نظریه های تعلیم و تربیت ماتیو آرنولد، (Mattew Arnold) ،جان نیومن، (John Newman) و آلفرد وایتهد، ( Alferd Whitehead) مورد توجه واقع گردید.

نگرش ماورای طبیعی همچنین زیربنای نظریه های واقع گرایان سنتی مانند ژاک ماریتین، (Jacques Maritain) ،رابرت هاتچینز، (Robert Hutchins) ،مورتیمر آدلر، (Mortimer Adler) و دیگران را تشکیل می دهد. این رویکرد معمولا به نظریه هایی از قبیل «پایدار گرایی » (4) ، «انسان گرایی »، «واقع گرایی » و «نئوتومیسم) (بعد از توماس آکوئیناس) باز می گردد.

این نظریه نیز منتقدان خود را داشته است. جان دیویی (1916) و عمل گرایانی همانند او با حمله به متافیزیکی که زیر بنای این نظریه است و نیز به شرایط اجتماعی نخبه گرایانه ای که مایه رشد آن بودند، رویکرد مزبور به تعلیم و تربیت را رد کردند. کارل پوپر (1962) این نظریه را مبنایی برای جامعه بسته و استبداد گرایی می پنداشت. دانشمندان علوم اجتماعی مطلق گرایی و تاریخ زدایی این دیدگاه را رد کردند (یونگ، 1971). اما چنین دیدگاهی در زمینه فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني، در بحث های مربوط به تعلیم و تربیت در زمان ما هنوز تعیین کننده است.

بازگویی های دیدگاه سنتی

رویکرد سنتی به فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني با برخی از بازگویی ها در عصر حاضر مواجه است که انواع گوناگونی دارند. بعضی از آن ها دیدگاه ماورای طبیعی رابطه بین ذهن و دانش عینی را می پذیرند و برخی دیگر بر فعالیت های ذهن تاکید دارند. با این حال، عده ای هم بر انواع معرفت تاکید دارند.

تعلیم و تربیت عمومی

برخی از بازگویی های دیدگاه سنتی در زمینه فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني بر خصوصیاتی از ذهن تاکید می کنند که باید از طریق تعلیم و تربیت رشد یابد و این امر را منوط به انواع معرفتی می دانند که قرار است این ویژگی ها از طریق آن ها رشد یابد. مجله خبری دانشگاه هاروارد (5) در مقاله ای تحت عنوان «تعلیم و تربیت عمومی در جامعه آزاد» (1946) (6) ،رشته های دانشگاهی مانند علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم اجتماعی را شرح داده و آن ها را بر اساس شیوه های گوناگونشان از یکدیگر مجزا کرده است. اما گزارش این را نیز متذکر شده که در صدد رشد توانایی های عقلانی معین، مانند تفکر اثر بخش، تبادل فکری، ارائه قضاوت های مناسب و متمایز ساختن ارزش ها از یکدیگر بوده است.

«تفکر اثر بخش » تفکر منطقی ابتدایی، توانایی دست یابی به حقایق کلی از طریق بررسی موارد خاص و جزئی را در بر می گیرد. این امر همچنین مستلزم تفکر در زمینه زندگی روزمره و نیز تفکر خلاق می باشد. «تبادل فکری »، مهارت های گفتاری، شنیداری، نوشتاری، خواندنی، و نیز هنر محاوره را شامل می شود. «ارائه قضاوت های مناسب » شامل وارد ساختن اندیشه های یک انسان به حوزه تجربه اوست و سرانجام، «متمایز ساختن ارزش ها» شامل آگاهی از ارزش های شخصیتی انصاف، خویشتن داری، و ارزش های عقلانی عشق به حقیقت و زیبایی است.

با مروری بر این گزارش، برخی مسائل آشکار می شود. برای مثال، دقیقا معلوم نشده است که این سه نوع معرفت، توانایی های خاصی را رشد می دهد. به انواع معارفی که از طریق آن ها توانایی ذهنی رشد کرده، توجه کافی نشده است. چهار دسته از توانایی های ذهنی در تعامل با انواع گوناگون صور مختلفی به خود می گیرند. به نظر می رسد که یک ادعا این باشد که انتقال یادگیری از حوزه ای به حوزه دیگر وقتی است که این توانایی ها رشد کرده باشد. این دیدگاه قابل تحسین است; زیرا به طور قابل ملاحظه ای، مفهوم فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني را وسعت داده، به گونه ای که شامل تربیت اخلاقی، عاطفی و زیبا شناختی نیز می شود.

رویکردهای انواع معرفت

دیدگاه سنتی بازگویی ای را پذیرفته که از دیدگاه های معرفت شناختی و ماورای طبیعی که مستلزم سازمان دهی منظم مواد درسی در قالب علوم انسانی و منطق جدلی است، اجتناب می ورزد. پل هرست (، (1974 Paul Hirst رویکردی را به فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني ارائه داده که به انواع علم به عنوان شیوه های متمایز می نگرد که بر اساس آن ها، تجربه خود را درباره به کارگیری نمادهای عمومی پذیرفته، سازمان می دهیم. هرست از رویکرد انواع معرفت به عنوان یک بازگویی معاصر از تعلیم و تربیت آزاد حمایت می کند، بازگویی ای که از متافیزیک رئالیسم کلاسیک اجتناب می ورزد. با این حال، آنچه ارائه داده عمدتا فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني است و نه یک نظریه کامل از تعلیم و تربیت آزاد; زیرا بعضی از ارکان مهم آن - آن گونه که در بحث از نظریه اش روشن خواهد شد - مطرح نگردیده است.

انواع معرفت در نظریه هرست، دارای ویژگی های ذیل است:

اول. هر نوع دارای مفهومی محوری است که منحصر به آن نوع خاص بوده و قابل تحویل به هیچ نوع دیگری نیست; مانند خدا و گناه در مذهب، و جاذبه زمین و هیدروژن در علوم پایه.

دوم. هر نوع یک سازمان منطقی مشخصی دارد. مفاهیم در هر نوع، نشانگر جنبه های خاصی از تجربه است و شبکه ای را به وجود می آورند که در آن، تجربه می تواند قابل درک باشد.

سوم. هر نوع، اصطلاحات، ساختارها و تقریراتی دارد که از طریق تجربه قابل آزمایش و بررسی است.

چهارم. این انواع، از فنون و مهارت هایی برخوردار است که می تواند تجربه را شکوفا کند و طرز تلقی آن ها از تجربه را بسنجد. به عقیده هرست، انواع در معرض تغییر و تبدیل به انواع جدید هستند. هرست اذعان می دارد از آن جا که مرزبندی مشخصی در میان انواع معرفت وجود ندارد، می توان آن ها را آشکارا از یکدیگر متمایز کرد.

انواع به یکدیگر وابسته اند. بعضی از انواع معرفت که هرست آن ها را شرح می دهد عبارت است از: ریاضیات، علوم فیزیکی، علوم انسانی، تاریخ، دین، ادبیات، و هنرهای ناب (صنایع ظریف) و فلسفه (1970). در نسخه ترجمه شده سال 1974، هرست هفت نوع معرفت را پیشنهاد می کند: منطق صوری و ریاضیات، علوم فیزیکی، حقایق از نوع ذهنی یا شخصی، قضاوت و آگاهی اخلاقی، زیبایی شناسی (ادبیات و هنرهای ناب)، دین، و فلسفه. به اعتقاد هرست، تعلیم و تربیت یعنی آشنا کردن دانش آموزان با این نوع معارف که برای خود آن ها ارزشمند و ضروری تشخیص داده شده است. (هرست، 1974)

تعلیم و تربیت در این انواع، می تواند دوگونه باشد: عمومی یا تخصصی. تعلیم و تربیت عمومی دارای صور و علایم خاصی است. افراد باید از طریق آموزش های دقیق نه تنها به حقایق مهم معرفت پیدا کنند، بلکه باید نسبت به طرح های مفهومی موجود در هر نوع و شیوه های استدلال و قضاوتی که در آن ها به کار رفته است نیز آگاهی یابند. لازم است افراد به اشیا با دید کارشناسانه بنگرند و از دستاوردهای عمده هر یک از انواع آگاه شوند. یک فرد تحصیل کرده همچنین باید به روابط موجود میان انواع گوناگون دانش پی ببرد. دانش مورد جست و جو همان منطق رشته علمی است، به گونه ای که در اصول کلی و صوری بیان شده است.

شناخت تخصصی انواع دانش مستلزم وجود شناخت به تمام حقایق مربوطه و توانایی به کارگیری تمام فنون ومهارت های آن نوع است. یک متخصص نه تنها علم و تاریخ را می شناسد، بلکه از فلسفه علم و فلسفه تاریخ نیز آگاهی دارد.

به اعتقاد هرست، معلوم نیست چرا فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني موجود در انواع معرفت باید از طریق رشته های دانشگاهی پذیرفته شده، آموزش داده شود، هر چند او این راه را مؤثرترین شیوه برای سازمان دهی یک برنامه درسی می دانست. وی نسبت به امکان تنظیم برنامه درسی، چه نظری و چه عملی، برای حوزه های مطالعاتی، تعصب نداشت. او قدرت را همانند موضوعی می پنداشت که از زوایای گوناگون می توان به آن نگریست.

فنیکس (Phenix, 1964) نیز تحلیل مشابهی از دانش (معرفت) ارائه داده است. او از دید یک اصالت وجودی (اگزیستانسیالیست) اظهار می دارد که تجربه بشر را می توان مطابق با شیوه هایی که تجربه وجودی خود را در جهان درک می کنیم به قلمروهای معنا طبقه بندی کرد. به عقیده او، تعلیم و تربیت فرایند ایجاد مفاهیم اساسی است. قلمروهای معنا که او ارائه می دهد، عبارت است از:

1. نمادها: زبان، ریاضیات، نشانه ها، شعایر و آداب;

2. امور تجربی: توصیف جهان مادی و موجودات زنده;

3. زیبایی شناسی: هنرها;

4. هم فکری ها: آگاهی از خود به عنوان شخص در رابطه با دیگران;

5. اخلاقیات: مفاهیمی که تکلیف را بیان می کند.

6. نظیرها: معانی فراهم آمده توسط تاریخ، فلسفه و دین که تلاش دارند الگو و قالب منسجم و قابل فهمی به وجود آورند تا سایر حوزه های معانی را شامل شود.

سایر فلاسفه و دانشمندان رویکردهایی به فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني پیشنهاد کرده اند که بر ساختار دانش یا ساختار رشته های تحصیلی تاکید دارد. (برونر، 1963) با این وجود، در ارزیابی تعلیم و فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني از دیدگاه معرفت، برای تنظیم و دسته بندی بحث های موجود میان فلاسفه تعلیم و تربیت، صرفا کار هرست الگو قرار گرفته است.

قوت نظریه انواع معرفت را می توان در انتظارات فراوانی که از آن شده است مشاهده کرد. هر یک از جنبه های نظریه مانند شمول انواع خاص، ضابطه هایی برای انواع و تغییرپذیری انواع، مورد دقت و ریزبینی قرار گرفته است. در سال های اخیر با طرح و ورود تحلیل ایدئولوژیکی از سوی فلاسفه و جامعه شناسان معرفت، عده زیادی این نظریه را مورد داوری قرار داده اند تا نظریه ای شاخص، دقیق و غیر قابل خدشه حاصل گردد. با این که هرست این نکته را روشن ساخت که به فایل رایگان پاورپوینت تربيت عقلاني علاقه مند است; این نظریه مطرح شده است تا در برگیرنده تمام معارف و علوم ارزشمند تلقی شود. اگر چنین است، به جنبه های اثر بخش، عاطفی، جسمی، شغلی و سیاسی تعلیم و تربیت بی اعتنایی شده است. این نوع استفاده از نظریه به عنوان این که نظریه ای است منحصر به افراد رؤیایی، مورد انتقاد قرار گرفته است. (مارتین، 1981)

حمله شدیدی که به این نظریه شده درباره تحلیلی است که هرست از انواع معرفت و نقش آن در برنامه ریزی درسی مدارس ارائه می دهد. به نظر نمی رسد که هرست از قضاوت ارزشی که به طور ضمنی در تحلیل هایش وجود دارد، آگاه باشد. نقطه آغازین او دیدگاه سنتی و علوم انسانی مدرسی است. او در حالی که متافیزیک دوران باستان را رد می کرد، از شکل کار خودش آگاهی نداشت. او برای نوع خاصی از تعلیم و تربیت دلیل منطقی ارائه داده که مفتخر به نام «تعلیم و تربیت لیبرال » گردیده بود. این اتفاق در تعلیم و تربیتی رخ می دهد که در بهترین مدارس زادگاهش، بریتانیا، از بیش ترین ارزش و احترام برخوردار است. او و دیگر فلاسفه تعلیم و تربیت بریتانیایی نظیر خود مانند: آر. اس. پیترز، (R. S. Peters) و آر. دیدردن، (R. Dedrden) تعلیم و تربیت را با تعلیم و تربیت لیبرال و تعلیم و تربیت آزاد را با

لینک کمکی