فایل رایگان پاورپوینت هرمنوتيک (1)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت هرمنوتيک (1) :

اشاره

بحث از هرمنوتیک و تاویل و تفسیر متون مقدس به روش خاص خود، از جمله مباحث جدیدی است که به تازگی وارد ادبیات و زبان فارسی شده است و هنوز هم، همچون بسیاری از اصطلاحات و واژگان های بیگانه، ابعاد مبهم و ناگشوده فراوانی در آن وجود دارد.آنچه می خوانید نیم نگاهی است به این بحث.لازم به ذکر است که طرح این گونه مباحث در نشریه به منزله تایید محتوای مقالات نیست بلکه صرفا با هدف اطلاع رسانی صورت می گیرد.بدین روی، معرفت برای تنویر افکار و تضارب آرا آمادگی خود را برای چاپ مقالاتی از این دست و یا نقد بر چنین مباحثی اعلام می دارد.معرفت

«هرمنوتیک »، (HERMENEUTICS) واژه ای است که برای توصیف دیدگاه های نویسندگانی به کار می رود که دغدغه فهم و تاویل داشته اند.دانشمندان علوم اجتماعی انگلیسی زبان از طریق آثار ماکس وبر، (Maxweber) با برخی موضوعات مربوط به هرمنوتیک آشنا شدند.ماکس وبر به عنوان شرکت کننده در مباحث روش شناختی که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در آلمان صورت گرفت، با دیدگاه های فیلسوفان و مورخانی هم چون ویلهلم دیلتای، (Wilhelm Dilthey) ،هاینریش ریکرت ( Heinrich Rickret) و ویلهلم ویندلباند، (Wilhelm Windleband) آشنا بود; کسانی که معتقد بودند مطالعه جهان به لحاظ اجتماعی و تاریخی، نیازمند به کار بستن روش هایی است متفاوت با روش های به کار رفته در پژوهش پدیده های طبیعی.این استدلال ها (مباحث) در تاکید خود وبر بر مفهوم فهم، (Verstehen) تاثیر گذارد.

با آن که ماکس وبر نقش مهمی در آشنا ساختن بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی با اندیشه هایی در زمینه هرمنوتیک ایفا کرد، اما سنت اخیر درست به دوره پیش از عصر وبر می رسد.«هرمنوتیک » مشتق از فعل یونانی hermeneuein به معنای روشن ساختن چیزی و اعلام کردن یا آشکار نمودن پیامی است.می توان گفت: رشته هرمنوتیک نخست با تاویل هومر و دیگر شاعران در عصر روشنگری یونان شکل گرفت.از آن پس، هرمنوتیک پیوند نزدیکی با فقه اللغه (لغت شناسی) و نقد متون پیدا کرد.علم هرمنوتیک در عصر نهضت اصلاح دینی، هنگامی که پروتستان ها حقانیت سنت را به چالش کشاندند تا تاویل نوشته ها و متون مقدس را معین نمایند، رشته بسیار مهمی گردید.هم عالمان و هم متالهان سنتی کوشیدند تا قواعد و شرایط حاکم بر تاویل معتبر متون را روشن سازند.

ویلهلم دیلتای (در قرن نوزدهم) دامنه هرمنوتیک را تا حد زیادی گسترش داد.دیلتای به عنوان یک مورخ و فیلسوف بر این موضوع واقف بود که متون صرفا گونه ای از آن چیزی است که او آن را «عینیت یافتگی های زندگی » می نامید.بنابراین، مساله تاویل باید با این پرسش عام تر، که چگونه معرفت جهان تاریخی - اجتماعی ممکن است، ارتباط داده شود.به نظر دیلتای، چنین معرفتی مبتنی بر مناسبات متقابل تجربه، بیان و فهم است.پدیده های فرهنگی از قبیل متون، آثار هنری، کنش ها و اشارات بیان های هدفمندی از زندگی انسانی می باشد.آن ها در حوزه توافق ها و ارزش هایی که [انسان ها] به طور جمعی [در آن ها ]شریکند، عینیت می یابد; بدان صورت که نگرش انسان به واسطه زبان می تواند عینیت یابد.دریافتن پدیده های فرهنگی همان درک آن ها به عنوان بیان های عینیت یافته زندگی است.نهایت این که کنش خلاق دوباره تجربه می شود و تجربه دیگری مجسم می گردد.در حالی که نوشته های دیلتای هرمنوتیک را در جهت تامل بر مبانی Geisteswissensc haften یا «علوم انسانی » متمایل می ساخت، کشمکش میان کاوش عینیت و میراث رمانتیسم را حفظ کرد.

شخصیت کلیدی هرمنوتیک در قرن بیستم مارتین هایدگر، (Martin Heidegger) است.در حالی که مساله هرمنوتیکی در آثار دیلتای با مساله «معرفت » مرتبط است، این بحث در آثارهایدگر با مساله «وجود» (being) پیوند می خورد: مسائل فهم و تاویل هنگامی رو در روی هم قرار می گیرند که ویژگی های بنیادین «بودن - در - جهان » ما را آشکار نمایند.از نظر هایدگر، «فهم » پیش از هر چیز، موضوع فرافکندن چیزی است که قادر به انجام آن هستیم.این خصلت «پیش گویانه » (anticipatory) فهم، ب

لینک کمکی