فایل رایگان پاورپوینت وفيات / مرگ دکتر اصغر مهدوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت وفيات / مرگ دکتر اصغر مهدوي :

در روزهای پایانی ماه اردیبهشت امسال (1383) دست اجل، بیرحمانه دکتر اصغر مهدوی را از دست دوستان ربود و بدست خاک سپرد، چه توان کرد:

از چنگ منش اختر بد مهر به در برد آری چکنم دولت دورِ قمری بود

بعد از درگذشت او هر یک از دوستان او به وجهی از ملکات اخلاقی او یاد کردند و انصاف را سخن به حق گفتند که از تکرار آن چون بیم تملق و مدیحه سرائی می رود باید پرهیز کرد. خاصه در جامعه ای که تملق تار و پود اجتماع آن را ویران و تاریخ او را ملوث کرده است و بدان پایه رسیده است که حتی ناصحان آن را به این پند آورده که: اگر غول متملق الیهی روزی را شب گفت، بهر خاطر او باید گفت بلی، شب است و این هم ماه و پروین. و مع التاسف، همین متملق نمی داند که با این چرب زبانی چه می کند و چه دژخیمی بجان خود و اجتماع خود می اندازد.

باری برای آنکه درباره این بزرگوار به احصاء یک سلسله صفات نیفتیم که بی شک به تملق خواهد کشید، او را فقط وصف به این می کنیم: انسان صاحب اخلاق و فضیلت بود. و چنین کسی در قدم نخست به تأیید ارسطو صاحب سعادت است، چه فضیلت موجب سعادت است. و امّا پاسخ این پرسش که او چگونه صاحب فضیلت شده و بصورت عام فضیلت به چه صورت در آدمی تحقق می یابد، باید گفت: فضیلت ناشی از طبیعت انسانی و به عبارتی دیگر از ذاتیات انسانی نیست چه، اگر ذاتی انسانی بود باید همه انسان ها صاحب فضیلت باشند؛ چون ناطقیت در انسان، در حالی که در آلاف ألوف انسانی، یکی صاحب فضیلت پیدا نمی شود بلکه اکثر انسان ها در غرقاب رذیلت، طبیعت خود را غرق کرده اند. مضافا اگر امری طبیعی و از اجزاء طبیعت انسانی بود، انسانی نمی تواند قیام به ضد آن کند در حالی که ما می بینیم به آسانی رذیلت پیشگان در برابر فضیلت ها ایستاده بدون آنکه به طبیعت خود لطمه زنند یعنی با ادامه به رذائل خود هیچ گاه برخلاف طبیعت خود رفتار نمی کنند و اگر فضیلت ناشی از طبیعت آنها بود آن صاحب طبیعت نمی توانست به خلاف آن قدم بردارد، چه، سنگی که برحسب طبیعت خود از اعلی به اسفل می افتد هیچگاه نمی تواند از اسفل به اعلاء صعود کند. مضافا عمل به رذائل با فرض طبیعی بودن فضائل، در حقیقت خلع ذاتی شی ء از شی ء است و این خلع مساوق با انعدام ذات و طبیعت است.

از این مقدمات معلوم می شود که برای حصول فضیلت و اخلاقی شدن باید به راه دیگر رفت و در آنجا دید سرچشمه آن در کجاست. ارسطو برای راه یافتن و درک این سرچشمه از لفظ اخلاقی یعنی «Ethic» استفاده کرده و می گوید «اِتیک» از «Etos» است و «اتوس» یعنی «عادت» و بدین ترتیب صاحب فضیلت شدن امر طبیعی نیست بلکه امر اکتسابی است و این اکتساب با فراگیری و استمرار و تکرار و تصحیح باید همراه شود و چون تصحیح شد و استدامت یافت ملکه می گردد و مثل همه امور عادی به گاه بروز، بدون کوچکترین درنگی ابراز می گردد.

با این مقدمات چون امر فضیلت وابسته به عادت شد و عادت هم نشأت از محیطی می گیرد که در آن محیط تعامل بین افراد آن برقرار است، پس برای آنکه فضیلتی تحقق یابد باید به ناچار پناه به محیط برد و در محیط نیز نخستین موضع و جایگاه برای به وجود آمدن عادت، جایگاهی است که عرب ها آنرا بیئه «و فرنگی» «La famille» و در فارسی خانواده می گویند. لذا برای پی بردن به اکتساب فضائل مرحوم دکتر مهدوی باید نخستین جستجوی خود را از خاندان او آغاز کنیم و ببینیم که این خاندان با چه ملاک های تربیتی گذران می کرد تا توانست در دامن خود چنین مردی را بپروراند.

آنان که با تاریخ قاجارها آشنایی دارند، به خوبی بیاد دارند که از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه نام «امین الضرب» در زبان ها خاصه در مسائل اقتصادی تداول عام داشته است. این امین الضرب، حاج محمد حسن اصف

لینک کمکی