فایل رایگان پاورپوینت چند نکته خواندني درباره شاه چراغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت چند نکته خواندني درباره شاه چراغ :

1. حضرت احمدبن موس علهما السم برادر حضرت امام رضا علیه السلام است و بعد از شــهادت پدرش، مردم مدنه برای بعت نزد او آمدند که اشان همه را به امامت امام رضا علیه السلام دعوت کــرد و امام رضا در حق او دعا کــرده فرمودند: همچنانکه حق را پنهان نگذاشــت خداوند در دنا و آخرت حق تو را ضاع نگذارند.

2. قــام و شــهادت حضــرت احمد بــن موســ علیهما السلام در فاصله ســالهای 102 تا 302 ه.ق در فاصله پذرش وت عهدی امام رضا علیه السلام رخ داده است.

3. حضرت احمد بن موس علهما السم به همراه کاروان بــرادران و خوشــان از مدنه به قصد زارت امام هشــتم به ســمت طوس حرکــت م کند که در شــراز با حاکم دســت نشــانده عباســان جنگده و به شهادت م رسد.891 تا 302 ه.ق

4. پکر مطهر حضرت احمدبن موس علیهما السلام به مشــت اله از نظرها غاب گردد و در زمان سلطنت عضدالدوله دلم حدود سال 833 ه.ق کشف شد. در زر تل از خاک لوح از سنگ شم پددار شد و بر آن نوشته بود «السد امراحمدبن موس الکاظم»

5. عضدالدولــه دلم ابتدا دســتور داد تــا بنا بر مرقد آن امامزاده مرتب سازند.

6. در سال 547ه.ق بانو تاش خاتون شــهر ممند و ســ جزء قرآن مجــد که به خط ط مباشد را وقف ان بارگاه منور نمود.

7. لقب حضرت، شــاه چراغ و سد السادات اعاظم است.

8. اولن ساختمان بارگاه ملکوت حضرت احمدبن موس علهما السم در زمان اتابکان به دستور امر مقرب الدن مسعودبن بدر، وزر اتابک مظفرالدن سعدبن زنگ، بن سال های 856-326ه.ق ساخته شده است.

9. در ســال 447 ه.ق توســط تاشــ خاتــون مــادر شــاه اســحاق بن محمود بارگاه منور حضرت شــاه چراغ علها لسم مرمت و تکمل شد و اشان نز ضمن تاسس مدرســه ای وســع در مجاورت حرم مطهر، چندن مغازه بازار نزدک مرقد مقدس را وقف ان آستان نمود.

10. در ســال 219ه.ق توســط شــاه اسماعل صفوی بارگاه حضرت مورد بازسازی و تعمر قرار گرفته است.

11. در ســال 1411 ه.ق نز به دســتور نادرشــاه افشار حرم مطهر حضرت شــاه چراغ عله السم مورد مرمــت و تعمر قــرار گرفت. نادرشــاه نــذر منماید، چنانچــه به افغان پروز شــود، تعمرات در حرم مطهر حضرت شــاه چراغ علیه السلام انجام دهد که پس از پروزی هزار و پانصد تومان راج آن زمان برای تعمر و مقدار 270 مثقال طی ناب جهت قندل بای ضرح اهدا م کند.

12. در ســال 9321 ه.ق در اثــر زلزلــه ای که در شــراز اتفاق افتاده، قســمت از بقعه حضرت خراب م شــود و قندل طــی اهدائ نادرشــاه به مصرف تعمرات بقعه مبارک م رسد.

13. در سال 3421 ه.ق به دستور فتحعل شاه قاجــار ضمن مرمت و تعمر بقعه مبارک، ضرح نقره ای جهت مرقد حضرت احمدبن موســ علهماا لسم ساخته م شود.

لینک کمکی