فایل رایگان پاورپوینت مادر شاه چراغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مادر شاه چراغ :

مادر حضرت شاه چراغ، احمد بن موس علهما السم، به «ام احمد» شهرت داشت. امام موس بن جعفر علهما السم نز در وصاا و سخنانش از او با همن لقب اد نموده است.

احمد با برادرش امام رضا عله الســم از دو مادر بودند. نام مادر گرام امام رضا عله الســم تکتم بوده اســت. او زن پارسا و مورد محبت اهل بت و عقه زاد خاندان امام بود.

ام احمد ســه فرزند پســر داشــته است. احمد، محمد و حمــزه. ام احمد از داناترن و باتقواترن زنان روزگار خوش شــمرده م شــد و امام کاظم عله الســم او را بسار دوست م داشت. پس از سفر هارون الرشد به مدنه و مشــاهده نفــوذ معنوی امام کاظم عله الســم و ترس از فرو رختــن حکومت غاصبانه خوش، فرمان دســتگری امام را صادر کرد.

از آنجا که ام احمد در بن همســران آن حضرت نزد امام کاظم احترام و موقعت وژه ای داشت امام قبل از حرکت به بغداد، ودعه های امامت(اشاء موروث از پامبر) را به او سپرد و رازهای امامت را فقط به او بان کرد. آنگاه حضرت امام کاظم عله الســم را در پ فرمان هارون، در سال 971ق به سوی بغداد بردند. ام احمد که مورد وثوق و اعتماد کامل امام بود، ســال ها رازهای حضرت را مخف داشــت؛ تا آنگاه که متوجه شهادت امام کاظم عله السم گردد. امام در لحظه سفر به سوی بغداد، به ام احمد فرمود: «کل من جائک و طالــب منک هذه امانه ف ای وقت مــن اوقات، فاعلم بان قد استشهدت و انه هو الخلفه من بعدی و امام المفترض الطاعه علک و عل سائر الناس» (بحار انوار، عمه مجلس، ج84، ص703) شخص کــه به تو مراجعه کرد و ان امانت را خواســت در هر زمان که باشــد، بدان که من شهد شده ام و آن شخص جانشن بعد از من و امام واجب الطاعه بر تو و دگر مردمان است.

امام کاظم عله السم دوباره گرفتار زندان هارون شد که مرحله دوم مدت چهار سال به درازا کشد تا ان که در سال 381 ق روز 52 رجب توسط ســندی بن شــاهک در زندان پس از تحمل سخت های فراوان به شــهادت رسد. عل بن موســ اولن کس بود که به شهادت پدر آگاه افت.

از دگــر فضاــل ام احمد ان بــود که امام در مدت چهار ســال که در زندان بود، امام رضا عله الســم را مامور کرد که شــب ها در خانه ام احمد بخوابد. شــخ کلن به سند خود

لینک کمکی