فایل رایگان پاورپوینت چرا شاه چراغ؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت چرا شاه چراغ؟ :

شه چراغ و مشکوه مشکوی توحد

مه مضئ و مرآت جلوه زدان

بـذات اکمل و اکمل زهر چه در گت

به نام احمد و احمد زهر که در کهان

شـاه در لغت به معنای اصل و خداوند و مهتر و بزرگ اسـت. سـطن و حاکمـان چـون خـود را از سـار مردمـان برتـر م پنداشـتند، خود را منتسـب به ان کلمه منمودند. غافل از آنکه حقاق همشه ثابتا ند و مجازات بـا جلوه کوتاه نابود م شـوند و سـلطان حقق خداونـد و اولاء اوسـت.

در لغت نامه های معتبر کلمه «شـاه» چنن معن شـده است: «هرچز که در بزرگ و خوب به حسـب صورت و معن از امثال خود ممتاز باشد.» استفاده از کلمات مانند شاه مردان و شاه نجف(لقب حضرت عل عله السـم) و شاه کرب و شـهدان، سدالشهدا(لقب حضرت امام حسن علها لسم) در مان شعان فارس زبان بسار متداول است.

چـراغ وسـله ای بـرای ظهـور روشـن در برابـر تارکـ و ظلمـت اسـت، چـون «چـراغ هداـت». بدـن سـبب ائمـه اطهـار بـه چراغ هـای فـروزان تشـبه شده اند: «السم عل ائمه الهدی و مصابح الدج» سم بر شما پشواان هدات و چراغ های فروزان تارک ها. و به همن مناسبت گوند: «ان الحسن مصباح الهدی و سفنه النجاه» » بـه درسـت که حضرت ابا عبد ا الحسـن چـراغ هدات و کشت نجات است.

شـاه به معن بزرگ و بزرگوار و پاک نژاد و شرف از هر طبقه اسـت و چراغ روشـنا و نور اسـت. بنابران شاه چراغ، به معن نوران ترن چراغ است.

شاه چراغ عله السم لقب با برکت سد السادات، امر احمد، فرزند هفتمن نور آسـمان امامت است و شهرت آن در نـزد شـعان بـه خصـوص ارانـان از «احمدبن موسـ عله السم» افزون تر است.

پیدا شدن مدفن احمد بن موسی و ارتباط آن با نام شاه چراغ

درباره پیدا شدن مدفن حضرت احمد بن موسی حکایتی نیز نقل شده است که توجه به آن دلیل نامیده شدن آن حضرت به «شاه چراغ» را نیز روشن می کند:

تا زمان «امیر عضدالدوله دیلمی» کسی از مدفن حضرت احمد ابن موسی(ع) اطلاعی

لینک کمکی