فایل رایگان پاورپوینت آداب زيارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت آداب زيارت :

به راست زارت، جلوه ملکوت از سفر است و مسافران زائر بر ان عقده اند که سفر زارت محبت از دو سوی است. اشتاق ددار ار و دعوت محبوب.

سفر زارت از سنت های حضرت رسول اکرم صل ا عله و آله است، اشان در زمان حات خوش به زارت قبور شهدا م رفتند و مؤمنان را به زارت سفارش فرموده و آن را زمه دن م دانستند.

سفر زارت به خصوص در فرهنگ ارانان مسلمان جاگاه وژه ای دارد. سفر زارت پرمحتوا و عبرت انگز است. زارت قبور ائمه معصومن علهم السم و امامزادگان علهم السم و شرف حضور در اماکن متبرکه، اگر با شناخت و معرفت به مقام شامخ وت همراه باشد، موجب خودشناس و خداشناس زائرن گردده و آنان را در حرکت به سوی تکامل ال ا راهنما و اری م نماد. انوار ملکوت اماکن متبرکه لطافت روح را بشتر و زنگار گناهان را از دل م زداد. درس اثار و شهادت م آموزد و نور امد به رحمت ب منتهای رحمان را در دل روشن م کند.

زائر از صمم قلب و با دل امدوار به رحمت واسعه اله در پشگاه امامان معصوم علهم السم و فرزندان وامقامش حضور م ابد و با شور و شوق آنان را به شفاعت م خواند. به راست درک ان خضوع و خشوع در ان اماکن و ان شور و اشتاق از کجا م آد؟ جز ان که خداوند متعال خود محبت اولای خوش در نهادمان از ازل قرار داده و عشق آنان را با جسم و جانمان درآمخته است.

سفر زارت به سرزمن وح، مکه و مدنه، سفر زارت به قصد ددار حضرت زنب علها السم و حضرت رقه علها السم چه زبا و دل انگز است. سفر برای زارت تربت پاک مو عل عله السم و سار شهدان حضرت ابا عبدا الحسن عله السم و دگر امامان علهم السم از آرزوهای همشگ مشتاقان است.

ای زائر عزز با ادب و همت و طلب در حرم پاک وت حضور اب و با دل شکسته و غربانه قدم به بارگاه حرم گذار، دست التجاء به درگاه ربوبت بلند کن و بگو: «بار خداا درخواست م کنم از تو دوستت را و دوست آن که دوست م دارد تو را و دوست هر کاری که مرا به تو نزدک کند و تو را برام دوست داشتن تر از آنچه غر تو است قرار دهد و دوستم را مخصوص تو گرداند.»

زائر باد توجه داشته باشد که به بارگاه وت اله مشرف م شود و خود را مهای حضور در ان محضر پرفض م نماد، همانند انسان که بار امانت بر دوش، در اشتاق و انتظار وصل به سر م برد به سوی معشوق بشتابد. از خوشتن خوش جدا گردد به خدا توجه کند و با امد به وصل جانان از جان هجرت نماد، تشرف و قصد زارت توأم با پاکزگ، خلوص قلب و خاشعانه است.

زائر باد ضعف و کاست خود را بشتر درک کند تا تأثر معنوی تشرف بشتر شود و بداند برای اهل بت معصومن علهم السم حات و ممات ک است و بداند او را م بنند. صداش را م شنوند و دعای او را با اجابت م فرماند. پس با ادب و خضوع وارد گردد و بداند که ان شاء در نهات، سرشار از معنوت و لبرز از فض قدس از محضر اشان خارج م گردد.

شوق زارت و اشتاق حضور در حرم ار، دل های بقرار را روانه ددار وجود ملکوت بارگاه نور م کند و زمان آرام م گرند که کعبه دلها را به

لینک کمکی